استرس کرونا بزرگسالان: نقش سواد سلامت و سبک ‏های مقابله ‏ای
کد مقاله : 1350-IRANPA-FULL
نویسندگان:
رقیه تراهی *1، مجید مهرمحمدی2، محمدرحیم جعفرزاده3
1گروه روانشناسی تربیتی- دانشگاه پیام نور- بهبهان- ایران.
2عضو هیات علمی گروه روانشناسی، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران
3استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سواد سلامت و سبک‏ های مقابله‏ ای با استرس کرونا بزرگسالان انجام گرفت. برای اجرای پژوهش، 383 نفر از بزرگسالان 18 تا 65 ساله ساکن شهر بهبهان با روش نمونه یری هدفمند انتخاب گردیدند. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. ابزار عبارتند از، مقیاس استرس کرونا سلیمی و همکاران (1399)، پرسشنامه سواد سلامت منتظری و همکاران (1393)، و پرسشنامه سبک های مقابله‏ ای درتاج و همکاران (1399)، بود. تجزیه وتحلیل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به روش گام به‏ گام در نرم‌افزار SPSS-26 انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین سواد سلامت (566/0-=r، 01/0 p <) و سبک‏های مقابله‏ ای (467/0- =r، 01/0 p <) با استرس کرونا رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین، نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که سواد سلامت و سبک‏ های مقابله ‏ای توانستند 32 و 37 درصد از واریانس استرس کرونا بزرگسالان را پیش ‏بینی کنند.
کلیدواژه ها:
استرس کرونا، سواد سلامت، سبک‏ های مقابله ‏ای
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است