نقش سخت‌رویی در پیش بینی خودکارآمدی و خودمتمایزسازی در سالمندان شاغل
کد مقاله : 1351-IRANPA-FULL
نویسندگان:
ماندانا نیکنام *1، شاهرخ شهریاری2
1استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
2گروه مشاوره ، دانشگاه اسلامی واحد تهران مرکز
چکیده مقاله:
زمینه: افزایش جمعیت سالمندان سبب شده است محققان و متخصصان رفته رفته بر اهمیت توجه به سلامت سالمندان صحه گذاشته و فراهم آوردن امکانات لازم را برای خدمات ویژه در این زمینه توصیه کنند. از عوامل مهمی که کیفیت زندگی سالمندان شاغل را تبیین می‌کنند، خودکارآمدی و تمایزیافتگی می-باشند. هدف: هدف پژوهش حاضر نقش سخت رویی در پیش بینی خودکارآمدی و خودمتمایزسازی در سالمندان شاغل شهر تهران است. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه شامل کلیه سالمندان شاغل بالای 65 سال در بخش‌های مختلف شغلی (رسمی، غیررسمی) شهر تهران بود. نمونه آماری نیز با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 223 نفر از سالمندان شاغل انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سخت رویی کوباسا (1979)، خوکارآمدی شرر و همکاران (1982) و تمایزیافتگی خود اسکورن و فریدلندر (1998) بودند. یافته‌ها: یافته‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین سخت رویی با خودکارآمدی سالمندان شاغل رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین سخت رویی با خودمتمایزسازی سالمندان شاغل رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و سخت رویی پیش بینی کننده خودکارآمدی و خودمتمایز سازی در سالمندان شاغل می‌باشد. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش تلویحات مهمی در خصوص اهمیت سخت رویی در حفظ خودکارآمدی و خودمتمایزسازی سالمندان داشت.
کلیدواژه ها:
سخت رویی، خودکارآمدی، خودمتمایزسازی، سالمندان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است