نقش کارکرد خانواده و جنسیت بر سبک های دفاعی و راهبرد های مقابله ای در دانش ‏آموزان دبیرستانی
کد مقاله : 1354-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مینو میرزائی *1، آدیس کراسکیان موجمباری2، ماندانا اکبری مهر1
1گروه روان شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
2استادیار،گروه روان شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
چکیده مقاله:
نقش خانواده به عنوان اولین محیط آموزشی در ایجاد یا عدم ایجاد اختلالات رفتاری، پیدایش بیماری ها و چگونگی کنار آمدن با آن ها انکار ناپذیر است. همچنین عامل جنسیت در چگونگی رفتار انسان و تاثیر و تاثر متقابل آن با محیط نقش دارد، بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین نقش کارکردهای خانواده و جنسیت بر سبک های دفاعی و راهبردهای مقابله ای که هر دو در مقابله با شرایط فشار ایفای نقش می کنند، در نظرگرفته شد. بدین منظور 254 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و پس از سنجش سلامت و کارکرد خانواده، 60 آزمودنی که بالاترین نمره و 60 آزمودنی که پائین ترین نمره را کسب کرده بودند به عنوان نمونه ی نهایی انتخاب شدند. سپس آزمون های سنجش کارکرد خانواده مک مستر، سبک های دفاعی آندروز و مقیاس چند بعدی مقابله با بحران اندلر و پارکر به طور همزمان در مورد افراد نمونه به اجرا در آمد و اطلاعات آن ها با روش آماری تحلیل واریانس دو راهه ی چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهشی نشان می دهد که کارکرد خانواده بر راهبردهای مقابله ای مساله‏ مدار و هیجان مدار( p<0.01) و سبک دفاعی رشد نایافته (p<0.01) تاثیرگذار می باشد. همچنین جنسیت بر سبک دفاعی رشد نایافته (p<0.05) و راهبرد مقابله ای هیجان مدار موثر است (p<0.01).
کلیدواژه ها:
کارکرد خانواده، جنسیت، سبک های دفاعی، راهبردهای مقابله ای
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است