اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر مبتنی بر نظریه آدلر بر استرس والدینی والدین دارای کودکان مبتلا به اتیسم
کد مقاله : 1358-IRANPA-FULL
نویسندگان:
ماندانا نیکنام *1، بهناز سادات حسینی2
1استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
2گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر مبتنی بر نظریه آدلر بر استرس والدینی والدین دارای کودکان مبتلابه اتیسم بود. در یک پژوهش نیمه آزمایشی 28 مادر دارای کودک اوتیسم به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی (14 نفر) و کنترل (14 نفر) تقسیم شدند. برای گروه آزمایشی 10 جلسه 90 دقیقه‌ای آموزش دلگرم سازی شوانکر مبتنی بر نظریه آدلر به مدت 10 هفته برگزار شد و گروه گواه در طول این مدت هیچ گونه مداخله روانشناختی دریافت نکردند. شرکت‌کننده-ها توسط پرسش‌نامه شاخص تنیدگی والدینی ابیدین (1990) سنجیده شدند، نتایج تجزیه و تحلیل کواریانس نشان دادکه تفاوت معناداری بین دوگروه آزمایش در میزان استرس والدین در مرحله پس آزمون وجود دارد. نتایج نشان داد که آموزش دلگرم سازی شوانکر مبتنی بر نظریه آدلر بر استرس والدینی والدین دارای کودکان مبتلابه اتیسم تاثیر مثبت دارد (05/0P<). بر اساس شواهد پژوهش حاضر می‌توان از این برنامه آموزشی به منظور کاهش استرس والدینی والدین دارای کودکان مبتلابه اتیسم استفاده کرد.
کلیدواژه ها:
آموزش دلگرم سازی شوانکر مبتنی بر نظریه آدلر، استرس والدینی، کودکان اوتیسم
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است