تاثیر تکنیک آزادسازی هیجان بر اضطراب و عملکرد تیراندازان برتر
کد مقاله : 1362-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سعید صادقی بروجردی1، نسیبه نعمتی نیا2، یلدا کیانی فر *3
1عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان/دانشکده علوم انسانی و اجتماعی/گروه تربیت بدنی
2دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی/ گروه تربیت بدنی
3دانشگاه تبریز، دانشکده روانشناسی
چکیده مقاله:
در پژوهش حاضر ۱۶ نفر تیرانداز برتر دختر با میانگین سنی ۲۳±۲۱ سال به صورت هدفمند انتخاب و سپس به شکل تصادفی در دو گروه: تجربی (۸ نفر) و کنترل (۸ نفر) قرار گرفتند. برای سنجش عملکرد از سیبل ۱۰×۱۰ و تفنگ بادی استاندارد و برای اضطراب از پرسشنامه اضطراب ورزشی (پایایی = ۰/۹۱) استفاده شد. هر دو گروه در دو دوره ، ۲۰ شلیک انجام می دادند و قبل و بعد تمرینات پرسشنامه را پر می کردند. گروه تجربی قبل شروع شلیک ها، تکنیک آزادسازی هیجان روی آنها انجام می شد. هردو گروه هشت هفته و هفته ای سه بار پروتکل را اجرا می کردند. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی(میانگین سن آزمودنی ها) و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج آنالایز واریانس با اندازه گیری مکرر در اضطراب نشان داد که تکنیک آزاد سازی هیجان بر کاهش اضطراب تاثیر معناداری دارد (p=۰/۰۰۱) با توجه به نتایج آزمون t جفتی هفته چهارم، هفتم و هشتم بهتر بوده است و با توجه به معنادار بودن اثر گروه (p=۰/۰۵)، نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین اضطراب دو گروه کنترل و تجربی، هفته ششم و هفتم تفاوت معنادار بوده است. نتایج آنالایز واریانس با اندازه گیری مکرر در مورد عملکرد نشان داد که تاثیر تکنیک آزاد سازی هیجان بر عملکرد معنادار نیست (p=۰/۳) و بین عملکرد دو گروه تفاوت معناداری وجود ندارد (p=۰/۳).
نتیجه گیری: یافته های حاضر نشان می دهد که انجام هشت هفته تکینک آزاد سازی هیجان بر کاهش اضطراب تاثیر گذار بود، اما بر عملکرد تاثیری نداشت.
کلیدواژه ها:
تکینک آزاد سازی هیجان ، اضطراب، عملکرد، تیراندازان برتر
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است