بررسی رابطه انزوای شغلی و اضطراب ناشی از کرونا بر عملکرد شغلی کارمندان
کد مقاله : 1364-IRANPA-FULL
نویسندگان:
غزاله درویش *
دانشگاه آزاد کرج
چکیده مقاله:
مقدمه: در حـال حاضـر از مهمتریـن عواملـی کـه بـر عملکـرد شـغلی کارمندان و کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی اثـر ‏گذاشـته و تـوان آن هـا را بـرای انجـام موثـر وظایـف تحـت الشـعاع قـرار داده ، بیمـاری کوویـد-19 مـی باشـد. هدف: هدف ‏از انجام پژوهش بررسی رابطه انزوای شغلی و اضطراب ناشی از کرونا بر عملکرد شغلی کارمندان شرکت های خصوصی در شهر ‏تهران بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کارمندان شرکت ‏های خصوصی شهر تهران در سال 1400 مشغول به کار بودند. در پژوهش حاضر از روش نمونه‌گیری دردسترس با در نظر گرفتن ‏تمایل به شرکت در پژوهش استفاده شد. حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرهای پژوهش، 150 نفر در نظر گرفته شد. ابزار این تحقیق ‏پرسشنامه‌ های اضطراب ناشی از کرونا (علی پور،1398)، عملکرد شغلی پاترسون و انزوای شغلی داسالت و دیبودا (1997) بود. ‏روش آماری مورد استفاده در پژوهش، تحلیل رگرسیون بود. یافته ها :نتایج با استفاده از نرم‌افزار ‏SPSS24‎‏ نشان داد که: بین متغیر ‏های انزوای شغلی و اضطراب ناشی از کرونا با عملکرد شغلی در بین کارمندان رابطه معنی دار وجود دارد. نتیجه گیری: ‏همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای انزوای شغلی و اضطراب ناشی از کرونا می توانند متغیر عملکرد شغلی ‏کارمندان را پیش بینی کنند. ‏
کلیدواژه ها:
انزوای شغلی، اضطراب ناشی از کرونا، عملکرد شغلی، کارمندان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است