اثربخشی درمان شناختی رفتاری  بر کاهش آسیبهای اجتماعی دختران 13 تا 20 سال شهر شیراز
کد مقاله : 1366-IRANPA-FULL
نویسندگان:
زهرا رمضانی *1، کاظم خرم دل1، جلیل اعتمادی2
1موسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز
2دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری  بر کاهش آسیبهای اجتماعی دختران بود. برای اجرای این پژوهش از روش نیمه آزمایشی پیشآزمون – پسآزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر 13 تا 20 سال شهر شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 30 نفر از آنان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه آسیبهای اجتماعی آقایی و تیمورتاش استفاده شد. دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که درمان شناختی رفتاری  بر کاهش آسیبهای اجتماعی دختران شهر شیراز تأثیر معنادار دارد.
Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on the Reducing Societal Harms of  13 to 20 Year Old Girls in Shiraz City
Zahra Ramezani,Kazem KHoramdel,Jalil Eetemadi
Abstract
The main aim of this research was to effectiveness of cognitive-behavioral therapy on the reducing societal harms in girls. for implementation of this research were used from  experimental pretest - posttest with control group method. The statistical population was included all girl students aged 13 to 20 years in Shiraz city that with multi-stage cluster sampling method 30 number of them were chosen as a sample. for collect the data were used  from societal harms questionnaire of aqaie and timortash. Data were analyzed using Multivariate covariance analysis and the results showed that cognitive-behavioral therapy has a significant effect on reducing social harms of girls in Shiraz.
Keywords: cognitive-behavioral therapy- societal harms
کلیدواژه ها:
درمان شناختی رفتاری- آسیبهای اجتماعی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است