نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و پنج رگه شخصیتی و کیفیت خواب در پیش بینی اضطراب بیماری کرونا
کد مقاله : 1368-IRANPA-FULL
نویسندگان:
فرناز ابهرزنجانی *1، فرشته صفدری2
1عضو هیات علمی و استادیار مؤسسه آموزش اقبال لاهوری، مشهد، خراسان رضوی، ایران
2مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری
چکیده مقاله:
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و پنج رگه شخصیتی و کیفیت خواب در پیش بینی اضطراب بیماری کرونا در بین افراد ساکن در شهر مشهد است.
روش : به این منظور نمونه ای شامل 100 زن بزرگسال شهر مشهد توسط پرسشنامه مقیاس اضطراب بیماری کرونا (عیلیپور، 1398 )، فرم کوتاه پنج عاملی شخصیت نئو ،فرم کوتاه طرحواره های ناسازگار اولیه ، پرسشنامه کیفیت خواب به صورت اینترنتی و از طریق شبکه های مجازی مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
یافته ها و نتیجه گیری : نتایج نشان داد که با شروع اپیدمی کرونا کیفیت خواب کاهش محسوسی یافته است . کیفیت خواب و مؤلفه های آن توان پیش بینی اضطراب کرونا را داشتند و نتایج نشان داد که در تعامل مولفه های شخصیت، برون گرایی و وظیفه شناسی به طورمثبت ومعنا داری پیش بینی کننده اضطراب بیماری کرونا بودند وروان رنجوری بطور منفیو معناداری پیش بینی کننده اضطراب بیماری کرونا بود . تطابق پذیری قابلیت پیش بینی اضطراب بیماری کرونا را نداشت همچنین تحلیل داده ها نقش معنادار طرحواره های حوزه های خودگردانی- عملکرد مختل و محدودیت های مختل را در اضطراب بیماری کرونا نشان داد.
کلیدواژه ها:
طرحواره های ناسازگار اولیه ،پنج رگه شخصیتی ،کیفیت خواب،اضطراب بیماری کرونا
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است