بررسی اثر بخشی تمثیل درمانی بر کیفیت زندگی و کاهش اضطراب ناشی از کرونا بر دانشجویان
کد مقاله : 1369-IRANPA-FULL
نویسندگان:
فرناز ابهرزنجانی *
عضو هیات علمی و استادیار مؤسسه آموزش اقبال لاهوری، مشهد، خراسان رضوی، ایران
چکیده مقاله:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تمثیل درمانی بر کاهش اضطراب ناشی از کرونا و افزایش کیفیت زندگی دانشجویان بود.
روش:
روش انجام پژوهش از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. متغیر مستقل در این پژوهش تمثیل درمانی و متغیر وابسته اضطراب کرونا و کیفیت زندگی بود. در این پژوهش جامعۀ آماری را 500 نفر از دانشجویان مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری شهر مشهد در سال تحصیلی 99-1400 تشکیل داده‌اند. جهت انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. نمونه انتخاب شده شامل30 نفر از این دانشجویان می باشند که به روش تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) جایگماری شدند. به همین منظور جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش‌نامه استاندارد شده کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت-100 و مقیاس اضطراب ناشی ازکرونا ویروس (2020) استفاده شد. جهت
تجزیه وتحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی شامل جداول، نمودار، میانگین، انحراف استاندارد و غیره و به منظور آزمون استنباطی فرضیه‌ها از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره (MANCOVA) استفاده شد.
یافته ها و نتیجه گیری:
نتایج تجزیه و تحلیل داد‌ه‌ها نشان داد با توجه به پایین تر بودن میانگین نمرات اضطراب ناشی از کرونا و بالاتر بودن میانگین نمرات کیفیت زندگی گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، چنین نتیجه می‌شود که روش تمثیل درمانی موثر بوده و بطور معناری به لحاظ آماری موجب کاهش اضطراب ناشی از کرونا و افزایش کیفیت زندگی دانشجویان شده است.
کلیدواژه ها:
تمثیل درمانی، اضطراب ناشی از کرونا، کیفیت زندگی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است