بررسی رابطه اضطراب ناشی از کرونا در بین مادران با میزان تکانشگری و اختلالات خلقی ‏در کودکان
کد مقاله : 1370-IRANPA-FULL
نویسندگان:
گلی مهر علیان *
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
چکیده مقاله:
مقدمه: در حـال حاضـر از مهمتریـن عواملـی کـه بـر تعامل والد- کودک و بحران های سلامت روان شناختی افراد اثـر گذاشـته ‏و رفتار و اختلالات خلقی کودکان را تحـت الشـعاع قـرار داده ، بیمـاری کوویـد-19 مـی باشـد. هدف: هدف از انجام پژوهش ‏بررسی رابطه اضطراب ناشی از کرونا در بین مادران با میزان تکانشگری و اختلالات خلقی در کودکان در شهر تهران بود. روش: ‏پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش کلیه مادران به همراه کودکان در شهر تهران ‏بودند. در پژوهش حاضر از روش نمونه‌گیری دردسترس با اجرای اینترنتی با در نظر گرفتن تمایل به شرکت در پژوهش استفاده شد. ‏حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرهای پژوهش، 150 نفر در نظر گرفته شد. ابزار این تحقیق پرسشنامه‌ های اضطراب ناشی از کرونا ‏‏(علی پور،1398)، پرسشنامه پرخاشگری کودکان دبستانی و پرسشنامه استاندارد راتر بود. روش آماری مورد استفاده در پژوهش، ‏تحلیل رگرسیون بود. یافته ها :نتایج با استفاده از نرم‌افزار ‏SPSS24‎‏ نشان داد که: بین متغیر های اضطراب ناشی از کرونا در بین ‏مادران با میزان تکانشگری و اختلالات خلقی در کودکان رابطه معنی دار وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج تحلیل رگرسیون نشان ‏داد که متغیر اضطراب ناشی از کرونا در بین مادران می تواند متغیر میزان تکانشگری و اختلالات خلقی در کودکان را پیش بینی ‏کند. ‏
کلیدواژه ها:
اضطراب ناشی از کرونا، تکانشگری، اختلالات خلقی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است