مطالعه در زندگی زیسته افراد دارای ازدواج سفید در شهر تهران
کد مقاله : 1375-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مژگان محبوبی مطبوع *
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
چکیده مقاله:
ازدواج پیوند دو انسان است که برای تشکیل زندگی مشترک و نیل به اهداف تعیین شده و فرزند آوری ایجاد می‌شود. امروزه تمایل به پدیده هم‌خانگی و یا زندگی مشترک بدون ثبت رسمی به عنوان جایگزینی برای ازدواج رسمی در بین جوانان تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بررسی کیفی پدیده ازدواج سفید و علت گرایش به آن در شهر تهران می‌باشد. جامعه آماری شامل تمام افرادی است که در شهر تهران با فردی دیگر ازدواج سفید دارند. نمونه شامل 48 نفر است که از سال 1390 تا سال 1400به مرکز خدمات روان‌شناسی جهت مشاوره مراجعه کردند و در ازدواج سفید به‌سر می‌بردند. نمونه‌ها دراین پژوهش، نمونه‌های در دسترس هستند. در این مطالعه که از نوع کیفی و پدیدار شناسانه می‌باشد، اطلاعات از مصاحبه‌های نمیه ساختار یافته، عمیق و اطلاعات جمعیت شناسی به‌دست آمده است و یافته‌های به‌دست آمده کدگذاری شده و مقولات و مفاهیم از آن استخراج گردیده است. یافته‌ها نشان داد که ترس از مشکلات اقتصادی، نگرانی از ازدواج رسمی، اهمیت فردگرایی، فوائد ازدواج سفید و مشکلات خانوادگی موجب تمایل جوان‌ها به انتخاب ازدواج سفید شده است. براساس اطلاعات جمعیت شناسی به‌دست آمده بیکاری، مطلقه بودن و سنین 30 تا 35 سال بیشترین فراوانی را به‌خود اختصاص داده است. با توجه به اینکه پدیده هم‌خانگی یا ازدواج سفید در فرهنگ ما پذیرفته نیست و اغلب این پدیده به ‌صورت پنهانی است که خانواده، جامعه و قانون از آن حمایت نمی‌کنند. بنابراین، ضرورت آموزش و اصلاح تفکر جوانان در کاهش ازدواج سفید موثر خواهد بود.
کلیدواژه ها:
ازدواج سفید، هم‌خانگی، هم‌باشی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است