بررسی ابعاد فرسودگی تحصیلی دانش آموزان در ایام شیوع ویروس کرونا
کد مقاله : 1379-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مریم قدسی *1، کلثوم فلاح2
1گروه روانشناسی و مشاوره- دانشگاه بجنورد- بجنورد - ایران
2گروه روانشناسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان- سمنان- ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: با توجه به شیوع ویروس کرونا و اجرای طرح قرنطینه عمومی مدراس کشور به برگزاری کلاس های درس در فضای مجازی روی آوردند.در کنار عوارض قرنطینه عمومی، آموزش در فضای مجازی نیز برای دانش آموزان مشکلاتی را به همراه داشته است. این پژوهش به بررسی میزان فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان در ایام شیوع ویروس کرونا در سال تحصیلی 1399-1400 می پردازد.
روش: روش تحقیق توصیفی بوده و به وسیله ی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو، سالانووا و اسکافلی (1997) در سه حیطه خستگی تحصیلی، بی‌علاقگی تحصیلی و ناکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان مورد ارزیابی قرار گرفتند. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان نیشابور می باشد. نمونه پژوهش با کمک نمونه‌گیری در دسترس از بین مدارس سطح شهرستان 4 مدرسه انتخاب شدند. پرسشنامه توسط 480 دانش‌آموز (240 پسر- 240 دختر) تکمیل شد.
یافته‌ها: نتایج به دست آمده از این پژوهش در سه حیطه‌ی فوق عبارت است از: میانگین خستگی تحصیلی در پسران 16/13 و در دختران 25/10 ، میانگین بی‌علاقگی تحصیلی در پسران 3/9، در دختران 5/12 ، میانگین ناکارآمدی تحصیلی پسران 5/16 و دختران 25/12 و در نمره کل فرسودگی تحصیلی در پسران 96/38 و در دختران 35 است که نشان می دهد دختران از نظر میزان فرسودگی تحصیلی در شرایط بحرانی تری قرار دارند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق، ارائه کلاس هایی جهت تقویت توانایی و کفایت دانش‌آموزان، افزایش انگیزه و شیوه های صحیح مطالعه در آموزش مجازی به ویژه در دختران ضروری به نظر می رسد.
کلیدواژه ها:
دانش آموزان، فرسودگی تحصیلی، آموزش مجازی، ویروس کرونا
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است