پیش بینی مشکلات کارکردهای اجرایی کودکان بر اساس سبک های فرزندپروری والدین
کد مقاله : 1380-IRANPA-FULL
نویسندگان:
نگار اُسگون1، مصطفی زارعان *2، جلیل باباپور خیرالدین3
1دانشجوی دانشکده روانشناسی دانشگاه تبریز
2استادیار دانشکده روانشناسی دانشگاه تبریز
3عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:
مقدمه: یکی ازپدیده های رشدی که درسال های اخیردرسبب شناسی و تبیین مشکلات شناختی کودکان ونوجوانان موردتوجه قرار گرفته است سبکهای فرزندپروری می باشد.به طوریکه دراکثرپژوهش ها سبکهای ناسالم فرزندپروری عامل مهمی درپیدایش وتوسعه مشکلات شناختی این قشرشناخته شده است.پژوهش حاضرباهدف پیش بینی مشکلات کارکردهای اجرایی کودکان براساس سبکهای فرزندپروری والدین صورت پذیرفت.
روش: پژوهش حاضراز لحاظ ماهیت توصیفی،از لحاظ هدف بنیادی و ازحیث روش جزمطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه والدین دانش آموزان ساکن شهر تبریزدرسال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹بودند . ازاین جامعه آماری نمونه ای به حجم 158نفربه شیوه دردسترس انتخاب شدندوپرسشنامه های شیوه های فرزندپروری بامریند(1973) وپرسشنامه عصب روانشناختی کولیج راپس ازدریافت دستورالعمل به صورت اینترنتی تکمیل کردند.به منظور تحلیل داده هاو آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد در بین سبک های فرزندپروری، سبک های فرزند پروری مستبدانه (40‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/0β=) و سهل گیرانه (23‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/0β=) به طور مثبت و سبک فرزندپروری مقتدرانه (33‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/0β= -) به طور منفی می توانند مشکلات کارکردهای اجرایی را پیش بینی نمایند.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر و با در نظر گرفتن پیشینه نظری می توان گفت استفاده والدین از سبک‌های مداخله جویانه یا سهل گیرانه در ارتباط با کودک باعث می‌شود این کودکان در معرض محرک‌های کمتری قرار گرفته و ازنظر کارکردهای اجرایی دچار مشکل شوند. در مقابل استفاده از سبک های مقتدرانه و دادن استقلال به کودک در کنار حمایت از او منجر به رشد کارکردهای اجرایی و مشکلات کمتر در آنها خواهد شد.
کلیدواژه ها:
کارکردهای اجرایی، سبک فرزندپروری مقتدرانه ، سبک فرزندپروری مستبدانه ، سبک فرزندپروری سهل گیرانه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است