پیش بینی شدت علائم اختلال استرس پس از سانحه در بیماران سرطانی بر اساس سبک های مقابله ای و پایندی های مذهبی
کد مقاله : 1382-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سیده سمانه حسینی *
گروه آنکولوژی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز،ایران
چکیده مقاله:
هدف
ابتلاء به سرطان می تواندعامل استرس زائی باشد که اختلال استرس پس از سانحه مرتبط با سرطان را در پی داشته باشد.. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی شدت علائم این اختلال در بیماران سرطانی بر اساس سبک های مقابله ای و پایبندی های مذهبی آنان صورت گرفته است .
روش: با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس بیماران سرطانی بستری و سرپایی مراجعه کننده بخش ها و کلینیک های انکولوژی پرسشنامه های نسخه ی کوتاه مقیاس سازگاری روانی با سرطان (Mini-Mac) ،پرسشنامه پایبندی های مذهبی و سیاهه علائم PTSD را تکمیل کردند. داده های گردآوری شده با استفاده از محاسبه ضرائب همبستگی بین متغیرها و تحلیل رگرسیون بررسی شدند.
یافته ها
تحلیل رگرسیون خطی آشکار نمود که هر دو متغیر پیش بین پژوهش یعنی سازگاری روانی با سرطان و پایبندی های مذهبی به درجاتی پیش بینی کننده شدت بروز علائم PTSD در بیماران سرطانی می باشند.
نتیجه گیری
با توجه به ارتباط دیده شده در پژوهش حاضر و پژوهش های مشابه ، حائز اهمیت است که متخصصان سلامت روان ، به وجوه روان شناختی بیماری سرطان وافزایش سطح سازگاری آنان و همینطور تقویت باورهای معنوی آنان توجه ویژه ای داشته باشند.
کلیدواژه ها:
اختلال استرس پس از سانحه ، سرطان ، سبک های مقابله ای ، پایبندی مذهبی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است