بررسی رابطه کمالگرایی با سازگاری زناشویی با نقش میانجیگری هیجان در زنان متاهل
کد مقاله : 1383-IRANPA-FULL
نویسندگان:
ندا مجلسی *1، لیلا ذوقی2، آرزو برنا1
1دانشجو
2استادیار گروه روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین. تهران
چکیده مقاله:
چکیده
مقدمه : این پژوهش با هدف شناسایی میزان رابطه ی متغیر کمالگرایی با سازگاری زناشویی با نقش میانجیگری تنظیم هیجان در زنان متأهل دارای اختلاف و مشاجرات خانوادگی انجام شده است. روش : جامعه آماری پژوهش را تمامی زنان دانشجوی متأهل (دارای اختلاف و مشاجرات خانوادگی ) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تشکیل دادند که از بین آنها ٣٥١ نفر به شیوهی نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ی 58 سؤالی کمالگرایی هیل و همکاران( 2004) و پرسشنامه ی 32سؤالی سازگاری زناشویی و پرسشنامه ی 18 سوالی تنظیم هیجان ،گارنفسکی و کرایج،( 2006) است. دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
یافته‌ها :نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیر کمالگرایی، با سازگاری زناشویی در سطح 5صدم (5./. ) رابطه معناداری دارد و کمالگرایی با تنظیم هیجان در سطح (5./. ) رابطه معناداری دارد. همچنین متغیر تنظیم هیجان با سازگاری زناشویی در سطح (5./. ) رابطه معناداری دارد .
نتیجه‌گیری :در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کمالگرایی میتواند موجب کاهش سازگاری زناشویی زنان متأهل دانشجو دارای اختلاف و مشاجرات خانوادگی شود. بنابراین لازم است تا با ارائه ی آموزش به زنان متأهل دانشجو زمینه برای کاهش نقش کمالگرایی برسازگاری زناشویی و تنظیم هیجان فراهم شود.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: کمالگرایی ، سازگاری زناشویی، تنظیم هیجان ، زنان متأهل، اختلافات و مشاجرات
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است