بررسی نقش حمایت اجتماعی ادراک شده وکیفیت زندگی زناشویی در دلبستگی مادری –جنینی و افسردگی دوران بارداری در زنان باردار شهر قزوین
کد مقاله : 1384-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سارا باقری *1، فاطمه باجلان2، اعظم غفوری3
1دانشگاه آزاد- واحد تهران مرکزی
2قزوین
3دانشگاه علامه
چکیده مقاله:
مقدمه یکی از مقاطع حساس زندگی زنان، دوره بارداری است. بارداری دوره‌ای است که در آن تغییرات هیجانی، جسمانی و اجتماعی زیادی رخ می‌دهد و زنان سعی می‌کنند خود را با این تغییرات سازگار کنند (دلاوری، 1396). یکی از مشکلات زنان در این دوره تحت عنوان افسردگی دوران بارداری یاد می‌شود و در عین حال یکی از اختلالاتی است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است ‌(ددی، میلر، بیسیتگین و همکاران ،2020). هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر مستقیم حمایت اجتماعی ادراک شده و کیفیت زندگی زناشویی بر افسردگی دوران بارداری بود؛ روش آماری با استفاده از روش تحلیل مسیر به بررسی نقش حمایت اجتماعی ادراک شده وکیفیت زندگی زناشویی در دلبستگی مادری –جنینی و افسردگی دوران بارداری پرداخته شد. جامعه‌ی آماریکلیه زنان باردار افسرده که به کلینیک‌های زنان و مادر و کودک در سال 1399-1400مراجعه کردند.250نفر که در پرسشنامه بکDBI-II، پرسشنامه کیفیت زندگی زناشویی و پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده(MSPSS) پاسخ دادند. یافته ها نشان می دهد بین حمایت اجتماعی ادراک شده وکیفیت زندگی زناشویی در دلبستگی مادری –جنینی و افسردگی رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، حمایت اجتماعی ادراک شده وکیفیت زندگی زناشویی در دلبستگی مادری –جنینی در کاهش افسردگی در زنان باردار موثر است.
کلیدواژه ها:
حمایت اجتماعی ادراک شده، کیفیت زندگی زناشویی، دلبستگی مادری –جنینی و افسردگی دوران بارداری
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است