اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دچار اضطراب کرونا
کد مقاله : 1388-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مژگان پوردل *
کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. Pourdel.m2018@gmail.com
چکیده مقاله:
بیماری کرونا باتوجه به اثرات ویران‌کننده گسترده‌ای که بر جان و زندگی افراد دارند، می‌توانند اثرات روانی بسیاری را هم به‌دنبال داشته باشند. مردمی که در شرایط بحرانی همچون بیماری کرونا قرار دارند و در عرض چند ساعت تمام زندگی خود را از دست داده‌اند دچار اختلالات ناشی از استرسی می‌شوند که به آنها وارد شده و تحریک‌پذیری زیادی دارند. اضطراب ناش از کرونا می‌تواند زندگی روانی افراد را تحت تاثیر قرار دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دچار اضطراب کرونا انجام گرفت. روش پژوهش به شیوه‌ی نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه‌ی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در بهار 1400 بودند که در مقیاس اضطراب کرونا بیشترین نمره را گرفته بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. ابزار پژوهش عملکرد تحصیلی دانشجویان بود. شرکت‌کنندگان گروه آزمایش، 8 جلسه ایمن‌سازی در برابر استرس را دریافت نمودند. داده‌‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که فرضیه‏ی پژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دچار اضطراب کرونا، مورد تائید قرارگرفته است و دانشجویان گروه آزمایش عملکرد تحصیلی بهتری نسبت به دانشجویان گروه کنترل در پس‌آزمون، داشتند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دچار اضطراب کرونا اثربخش می‌باشد.
کلیدواژه ها:
ایمن‌سازی در برابر استرس، عملکرد تحصیلی، اضطراب کرونا.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است