بررسی مسائل فرهنگی مرتبط با اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) در ایران: یک مرور نظام‌مند
کد مقاله : 1395-IRANPA-FULL
نویسندگان:
فریبا زرانی1، محمدمهدی نظرپور *2
1دانشگاه شهید بهشتی- تهران- ایران
2دانشگاه شهید بهشتی- تهران-ایران
چکیده مقاله:
بررسی ادبیات پژوهشی در زمینه آسیب‌شناسی روانی حاکی از آن است که اختلالات روانی محصول عوامل چندگانه است که فرهنگ یکی از مهم‌ترین آن‌ها است. مطالعه مروری نظام‌مند حاضر با هدف بررسی مسائل فرهنگی مرتبط با اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) انجام شده است. در این مطالعه، مقالات مرتبط با PTSD و فرهنگ ایران در پایگاه‌های داده داخلی (مگیران و (SID)) و خارجی (Pubmed) مورد جستجو قرار گرفتند. در پایگاه داده مگیران، از کلیدواژه‌های "اختلال استرس پس از سانحه+ ایران+ فرهنگ"، "اختلال استرس پس از ضربه+ ایران+ فرهنگ" و "اختلال استرس پس از سانحه+ خانواده"، در پایگاه داده SID از کلیدواژه "اختلال استرس پس از سانحه+ ایران"، "اختلال استرس پس از سانحه+ ایران+ فرهنگ" و در پایگاه‌ داده Pubmed از کلیدواژه‌های "(Iran) AND(Culture) AND(PTSD)" در جستجوی مقالات استفاده شد. در جستجو بر اساس کلیدواژه‌های فوق‌الذکر، 90 نتیجه اولیه حاصل شد. پس از غربالگری مقالات به دست آمده با استفاده از ملاک‌های ورود و خروج که به ترتیب عبارت بودند از برجسته بودن نقش عوامل مرتبط با فرهنگ ایران و ارائه تبیین‌های فرهنگی در مقالات و تاریخ انتشار از سال 2000 تا به امروز، ، 29 مقاله وارد این مطالعه مروری نظام‌مند شد. در نتیجه، این مقالات در پنج طبقه که شامل شیوع‌شناسی، مطالعات مربوط به بررسی اثربخشی درمان‌های مختلف، مطالعات همبستگی، مطالعات علی-مقایسه‌ای و سایر مطالعات مورد بررسی قرار گرفتند. در بخش بحث و نتیجه‌گیری به جمع‌بندی مطالب ارائه شده پرداخته و برخی از موضوعات خاص فرهنگ ایران و موضوعاتی که در مقالات مغفول مانده، مورد بحث قرار گرفتند.
کلیدواژه ها:
اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، فرهنگ، ایران، مرور نظام‌مند.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است