بررسی اثربخشی درمانهای روان شناختی در اختلال استرس پس از ضربه PTSD (مروری نظاممند بر درمانهای موج سوم شناختی رفتاری و فراتشخیصی)
کد مقاله : 1396-IRANPA-FULL
نویسندگان:
جعفر میرزایی *1، محمد حاتمی2، شهرام محمدخانی2، جعفر حسنی2
1مدیر گروه روانشناسی ،آموزش و پژوهش بیمارستان روانپزشکی صدر
2دانشیار روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران
چکیده مقاله:
هدف از بررسی حاضر مروری بر درمان‌های اثربخش، درمان‌های موج سوم و فراتشخیصی در درمان PTSD میباشد.
روش: پژوهش حاضر به شیوه مطالعه نظاممند و جمع آوری 37 مطالعه کارآزمایی تصادفی و فراتحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با کلید واژه‌های BCT ، موج سوم، مواجهه سازی EXPT ، CPT ، CT ، DBT ، SCH.T ، ACT ، MBCT و درمان فراتشخیصی از سالهای 1970 تا 2021 صورت گرفت.
نتیجه گیری: پژوهشها نشان میدهد اثربخش ترین درمانها، درمانی است که مبتنی بر درمان مواجهه سازی و تنظیم هیجانی به همراه تغییر در شناختهای مبتلایان بوده است و جزء درمان‌های خط اول محسوب میشوند.
در 3 دهه اخیر هر یک از درمانهای موج سوم به دانش درمانهای شناختی رفتاری افزوده و درصدد و کاهش علائم PTSD ، افسردگی و اضطراب بوده اما از نظر اثربخشی در درمانهای مبتنی بر شواهد دارای اثرات خفیف تا متوسط گزارش شده است و از نظر درمان‌های دارویی، ترکیب داروهای SSRIS ، نتظیم کننده خلق و در صورت نیاز از داروهای ضد روانپریشی و آرامبخش برای کاهش علائم و برای افزایش کیفیت زندگی بیماران استفاده میشود و در خصوص درمان کودکان درمان مؤثر درمان رفتاری شناختی مبتنی بر تروما TF_CBT میباشد.
کلیدواژه ها:
درمان های روانشناختی، درمان موج سوم شناختی رفتاری، درمان فراتشخیصی، اختلال استرس پس از ضربه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است