تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه فراحافظه (MIA) و ارتباط آن با کارکرد اجرایی
کد مقاله : 1397-IRANPA-FULL
نویسندگان:
هما خسروجردی *1، آدیس کراسکیان موجمباری2
1گروه روانسنجی واحد تهران مرکز ، دانشگاه ازاد اسلامی ، تهران ، ایران
2استادیار،گروه روان شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
چکیده مقاله:
همانطور که فراشناخت انجام عملیات آگاهانه بر کارکردهای شناختی ست،فراحافظه نیز انجام عملیات آگاهانه برکارکردهای حافظه است. هدف از مطالعه توسعه ای حاضر تدوین نسخه ایرانی، وبررسی اعتبار و روایی پرسشنامه فراحافظه در بزرگسالان و سپس بررسی رابطه آن با کارکرد اجرایی بود. نسخه ترجمه شده پرسشنامه MIA پس از تایید روایی محتوایی توسط سه متخصص ترجمه و دو متخصص روانشناس و روانسنج، برای 676 نفر که به صورت تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از دانشجویان شهر تهران انتخاب شدند، اجراشد. میزان کفایت نمونه برداری و معناداربودن آزمون کرویت بارتلت، نشانگر شرایط مطلوب برای تحلیل عاملی بود. برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. براساس یافته های پژوهش پرسشنامه فراحافظه در بزرگسالان از هشت عامل راهبرد بیرونی، اضطراب، راهبرد درونی، حافظه، تغییر، تکلیف، ظرفیت و موفقیت اشباع می باشد. همچنین معناداری شاخص های برازندگی در تحلیل عاملی تاییدی، مدل هشت عاملی استخراج شده از تحلیل عاملی اکتشافی را موردتایید قرارداد. همسانی درونی با همه مولفه ها معنادار و ازضرایب آلفای کرونباخ مطلوبی برخوردار بودند.ضریب پایایی آزمون از طریق بازآزمایی در فاصله زمانی یک ماه برای همه مولفه ها معنادار بود. وجود همبستگی معنادار بین مولفه های MIA و مولفه رضایت ازحافظه پرسشنامه MMQ بیان کننده روایی ملاکی بود. نتیجه گیری: پرسشنامه فراحافظه در بزرگسالان دارای اعتبار و روایی مناسب برای سنجش فراحافظه بزرگسالان در جامعه ایرانی می باشد.و بین فراحافظه و کارکرداجرایی رابطه وجود دارد.
کلیدواژه ها:
فراحافظه، ویژگی های روانسنجی، تحلیل عاملی، اعتبار، روایی، همسانی درونی، کارکرداجرایی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است