بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های ارتقاء شادکامی به روش شناختی- رفتاری فوردایس در ادراک خستگی و خود انتقاد گری بیماران بهبود یافته مبتلا به کووید -19
کد مقاله : 1399-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سعید ایمانی1، مرتضی ذاکری *2، امیر حسین بهادی وند چگینی3
1استاد یار گروه روانشناسی سلامت وبالینی دانشگاه شهید بهشتی
2مرکز آموزش و پژوهش منطقه ده سازمان زندانها
3مرکز آموزش و پژوهش منطقه ده سازمان زندان ها
چکیده مقاله:
مقدمه:کووید -19 خطرناک ترین ویروس خانواده کرونا ویروس محسوب شده وهشدار جدی برای تمام کشور های جهان به شمار می آید. در این مطالعه اثر بخشی آموزش مهارت های ارتقاء شادکامی به روش شناختی-رفتاری فوردایس بررسی شده است.روش:پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی با گروه کنترل و آزمایش بود.در این پژوهش 30 نفر از بیماران بهبود یافته مبتلا به کووید-19 از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دوگروه آزمایش وکنترل قرار گرفتند.گروه آزمایش 8جلسه آموزش مهارت های ارتقاء شادکامی به روش شناختی – رفتاری فوردایس دریافت کرده و گروه کنترل طی این مدت مداخله ای دریافت نکرد.شرکت کنندگان در دومرحله پیش آزمون و پس آزمون با مقیاس های ادراک خستگی اسمتس(1995) و خود انتقادی تامپسون و زاروف (2004) مورد ارزیابی قرار گرفتند.داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها:نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش وکنترل در متغیر های ادراک خستگی و خود انتقاد گری تفاوت معناداری وجود دارد( P<0/05).نتیجه گیری:آموزش مهارت های ارتقاء شادکامی به روش شناختی – رفتاری فوردایس می تواند به عنوان یک رویکرد درمانی در کاهش ادراک خستگی و خود انتقاد گری موثر باشد.
کلیدواژه ها:
شادکامی، استرس ادراک شده ، خودانتقادی، کووید -19
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است