تاثیر طرد اجتماعی بر تنزیل زمانی: ترجیح سیلی نقد به حلوای نسیه
کد مقاله : 1400-IRANPA-FULL
نویسندگان:
رادمهر بهرامی1، خاطره برهانی *2
1پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی
2عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
نیاز بـه تـعلق از اسـاسی‌تـرین نیازهـای روانی بشـر اسـت. طـرد، تجـربـه تـرومـاتیکی اسـت که این نیاز را بخـطر میانـدازد و سـبب بـروز پـاسـخهـای مـتنوعی در سـطوح هیجانی، شـناختی و رفـتاری میشـود. تـنزیل‌زمـانی، سـازوکاری شـناختی و از عـوامـل زیربـنایی تصمیمگیری اسـت که بـه مـا توانایی مقایسه و تصمیم‌گیری بین مـنابـع فـوری، و مـنابع آتی می‌دهد. هـدف از این پژوهش بررسی اثر طرد اجتماعی بر تنزیل‌زمانی است.
روش:
نـمونـه شـامـل 44 فـرد ایرانی 17-35 سـالـه بـود که بـصورت تـصادفی در گـروه آزمـایشی یا کنترل قـرار گـرفـتند. الـقای حـالـت طـرد یا تـعلق بـا پـارادایم ”انـزوا در آینده“ صـورت گـرفـت. شـرکت‌کنندگـان سـه تکلیف کامپیوتـری بـرای انـدازه‌گیری تـنزیل‌زمـانی، ریسک‌پـذیری و ادراک‌زمـان انـجام دادنـد. از مقیاس پـانـاس بـرای ثـبت خُـلق شـرکت‌کننده پیش و پـس از اجـرای مـداخـله طـرد اسـتفاده شـد. بـه کمک رگـرسیون غیرخـطی روش حـداقـل مـربـع مجـذورات، نـرخ تـنزیل‌زمـانی بـرای هـر شـرکت‌کننده مـحاسـبه شـد، سـپس بـا اسـتفاده از آزمـون مـان-ویتنی، تـفاوتهـا بـررسی شـد. همچنین بـا اسـتفاده از تحـلیل متغیر میانجی، نـقش ادراک‌زمـان و ریسک‌پـذیری بـعنوان متغیر میانجی بـررسی
شد. تغییرات در خُلق در اثر مداخله طرد بوسیله آنالیز کوورایانس صورت‌گرفت.
یافته‌ها:
نـرخ تـنزیل‌زمـانی در گـروه طـرد بـطور مـعناداری بـالاتـر از گـروه تـعلق بـود (0.01 = p = 0.000 ,U = 428 ,α). نـتایج تحـلیل متغیر میانجی نشان داد که تفاوت میان گروههای طرد و تعلق ناشی از ادراک‌زمان ([0.001 ,0.000] p = 0.675 , 95% CI) و یا ریسکپذیری
([0.004 ,0.001] p = 0.287 , 95% CI) نیست. تحـلیل کوورایانـس نـشان داد که مـداخـله‌ی طـرد سـبب ایجاد تـفاوت مـعناداری در خُـلق افراد نمیشود.
کلیدواژه ها:
طرد اجتماعی، تنزیل زمانی، تصمیم‌گیری، تکانش‌گری، انزوا در آینده
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است