بررسی رابطه ی بین وسواس ابتلا به بیماری کرونا و خودبیمار انگاری
کد مقاله : 1401-IRANPA-FULL
نویسندگان:
۰لادن جاویدان *1، سیدحسین سیادتیان2
1موسسه اموزش عالی علامه فیض کاشانی
2گروه آموزشی روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده مقاله:
مقدمه : شیوع بیماری کرونا و همه گیری آن و لزوم رعایت اصول بهداشتی علاوه بر مشکلات جسمانی دارای اثرات روانی مانند استرس، وسواس و به هم ریختن سبک زندگی می شود .وسواس ناشی از کرونا فرایندهای تکراری و اشفته تفکر در مورد کویید-19 است . افکار تکرار شونده باتوجه به حالت انفعالی مداومی که دارند تجربه ی هیجانی منفی را به دنبال دارند.از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین وسواس ابتلا به بیماری کرونا و خودبیمارانگاری در شهر تهران می باشد.

روش : جامعه ی اماری شامل زنان خانه دار منطقه 3 شهر تهران که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 110 نفراز آنها انتخاب شدند. ابزار های مورد استفاده عبارت بودند از : پرسشنامه خودبیمارانگاری ایوانز و پرسشنامه وسواس فکری –عملی هاجسون و راچمن . به منظور تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و استباطی(ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد

یافته ها : نتایج نشان داد که در سطح معناداری 001/ 0 بین وسواس ابتلا به بیماری کرونا و خودبیمار انگاری رابطه ی 74/ 0 برقرار است.

نتیجه گیری : براساس یافته های بدست آمده مشکلات ناشی از همه گیری بیماری کرونا در زمینه های متعدد قابل ارزیابی میباشد. برگزاری جلسات مختلف روان درمانی، تهیه جزوات الکترونیک آموزشی مقابله با استرس و اضطراب از مهمترین اقدامات برای افرادی که نسبت به ابتلا به کرونا دارای وسواس هستند می باشد.
کلیدواژه ها:
وسواس ابتلا به کرونا،خودبیمارانگاری،کرونا،کویید19
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است