بررسی تاثیر ترس از کرونا بر وسواس فکری عملی و اضطراب (مطالعه مروری)
کد مقاله : 1403-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مسعود قاصدی1، زهرا بردن *2، حمیده سامانی3
1دکتری تخصص روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2دانشجوی دکتری، مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران(نویسنده مسول) کدپستی 3314617474
3دانشجوی دکتری، مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج ، ایران
چکیده مقاله:
هدف: این مطالعه مروری روایتی با هدف بررسی مطالعات انجام شده در زمینه پیامدهای روانشناختی ویروس کرونا در ایجاد نشانه های وسواس فکری عملی در دوران کرونا در زمان پنومونی انجام گرفت.
روش پژوهش: با توجه تعداد کم مقالات اصیل در زمینه پیامدهای روانشناختی ویروس کرونا در ایجاد نشانه های وسواس فکری عملی در دوران کرونا امکان انجام بررسی رسمی سیستماتیک یا متاآنالیز وجود نداشت، لذا مقالات به روش مرور روایتی از ادبیات موجود مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا از 1 ژانویه تا 15 جون 2021 از 11 اسفندماه سال 1398 تا 25 خرداد 1399 با استفاده از کلیدواژگان ویروس کرونا، نشانه های وسواس فکری عملی، پنومونی و اضطراب کووید و با جستجو در سایت‌های معتبر پابمد، ساینس دایرکت، اسکوپوس، گوگل اسکولار، پروکوئست و همچنین معروفترین پایگاه‌های داده‌های داخلی یعنی پایگاه جهاد دانشگاهی، ایرانمدکس، مگیران بررسی مطالعات انجام شده در زمینه ارائه پیامدهای روانشناختی ویروس کرونا انجام شد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از بررسی مقالات نشان داد ترس از ابتلا به کوید19 دارای تاثیری مثبت و معنی دار بر اختلال وسواس فکری- عملی می باشد. علاوه بر این، ترس از ابتلا به کوید19 در نشانه اضطراب نقش مثبت و پیش بینی کننده دارد.
کلیدواژه ها:
کوید19، اختلال وسواس فکری-عملی، اضطراب
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است