بررسی اثر بخشی روایت درمانی بر نشخوار خشم دانشجویان موسسه علامه فیض کاشانی
کد مقاله : 1407-IRANPA-FULL
نویسندگان:
منصوره یزلانی *1، سیدحسین سیادتیان2
1موسسه علامه فیض کاشانی
2گروه آموزشی روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده مقاله:
مقدمه: خشم از هیجان های طبیعی در انسان میباشد اما تفکر مکرر درباره آن احساسات منفی را ایجاد میکند که به آن نشخوار خشم میگویند. نشخوار خشم زمینه ساز بسیاری از اختلال های روانشناختی است و میتواند باعث ایجاد اختلال در فعالیت های فردی شود. از این رو هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی رویکرد روایت درمانی بر نشخوار خشم دانشجویان مؤسسه علامه فیض کاشانی میباشد.

روش: پژوهش حاضر در چهارچوب طرح مورد منفرد بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مؤسسه علامه فیض کاشانی بود. بر اساس تشخیص میزان نشخوار خشم بالا در دانشجویان با استفاده از مقیاس نشخوار خشم(SRA)، دو نفر از آن ها انتخاب شدند و 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش روایت درمانی را دریافت کردند. هر یک از آن ها 3 بار به منظور تشخیص میزان بالای نشخوار خشم قبل از درمان، 8 بار در طی جلسات درمانی و 3 بار به منظور پیگیری توسط مقیاس مذکور ارزیابی شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل دیداری نمودار، درصد داده های همپوش و غیر همپوش استفاده گردید.

یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل دیداری نمودار داده ها بر اساس شاخص های آمار توصیفی و تحلیل دیداری نشان داد که اصول روایت درمانی به طور معناداری در کاهش نشخوار خشم دانشجویان مؤثر است.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش رویکرد روایت درمانی در دانشجویان باعث کاهش نشخوار خشم میشود. بنابراین میتوان روایت درمانی را به عنوان رویکردی مؤثر برای کاهش نشخوار خشم دانشجویان مد نظر قرار داد.
کلیدواژه ها:
روایت درمانی،نشخوار خشم، دانشجویان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است