رابطه بین اضطراب مرگ و رفتارهای پرخطر سلامت در شرایط همگیری کرونا
کد مقاله : 1409-IRANPA-FULL
نویسندگان:
بنفشه مهاجرین ایروانی *1، مریم بختیاری2، بهشته طهماسبی زاده3، زهره انوشه4، امیرسام کیانی مقدم5
1گروه روانشناسی بالینی علوم پزشکی شهید بهشتی
2داشنیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3دانشکده روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد تهران
4تهران، ایران
5گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
چکیده مقاله:
مقدمه
با توجه به نرخ بالای همگیری و فوت ناشی از کرونا، مرگ به صورت محسوسی وارد زندگی افراد شده است و می تواند منجر به ایجاد تروما گردد، افراد برای مقابله با اضطراب این رویداد تروماتیک از روش های مقابله متفاوتی استفاده می کنند، یکی از این روش های غیر موثر، رفتارهای است که برای سلامت افراد مخاطره ایجاد می کند.
روش
در این پژوهش 360 فرد ( 190 زن و 170 مرد) بین 18 تا 65 سال در جهت بررسی رابطه بین اضطراب مرگ و شیوع رفتارهای مخاطر اندازه سلامت وارد بررسی شدند و پرسشنامه های اضطراب مرگ(تمپلر (DAS, 1970)و پرسشنامه رفتارهای مخاطر آمیز سلامت (Ahrens،2012) را تکمیل نمودند.
یافته ها: نتایج ANCOVA و رiهمبستگی پیرسون نشان داد که مردان صرف نظر از متغییر سن، اضطراب بیشتری را تجربه میکنند و اضطراب آنها با رفتارهای پرخطر جنسی،مصرف سیگار، الکل و مواد و الگوهای رانندگی پرخطر و در زنان با الگوهای تغذیه ناسالم ارتباط معنادار دارند.
نتیجه گیری: به نظر می رسد در شرایط کرونا با توجه به نرخ بالای مرگ و میر در ایران، اضطراب مرگ در مردان بیشتر از زنات تجربه می شود و بین مردان و زنان در استفاده از روش های ناکارآمد پرخطر برای سلامت جسمی تفاوت معناداری مشاهده می شود.
کلیدواژه ها:
اضطراب مرگ، رفتارهای پرخطر سلامت ، تروما، پاندمی کرونا
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است