بررسی تاثیر اضطراب کرونا بر تاب آوری و نشانگان افسردگی در کارمندان بهزیستی شهرستان فلاورجان
کد مقاله : 1415-IRANPA-FULL
نویسندگان:
حمیده سامانی1، محمود گودرزی *2، زهرا بردن3
1دانشجوی دکتری، مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج ، ایران
2استادیار، گروه مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج ، ایران(نویسنده مسول)
3دانشجوی دکتری، مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران
چکیده مقاله:
هدف: شیوع کرونا و پیامدهای روانی اجتماعی مرتبط با سلامت یکی از مهم‌ترین وقایع اجتماعی بشر در قرن ۲۱ است. این ویروس تقریباً تمامی جنبه های مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی نظامی تمامی کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده، از سوی دیگر، بحث آثار روان شناختی این بیماری ویروسی بر روی بهداشت سلامت روان افراد در سطوح مختلف جامعه از اهمیت به سزایی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اضطراب کرونا بر تاب آوری و نشانگان افسردگی کارکنان بهزیستی شهرستان فلاورجان در سال 1400 انجام گرفت.
روش پژوهش: تحقیق حاضر از دو نظر «هدف کاربردی» و «جمع آوری داده ها» جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی بود که بر روی کلیه کارکنان بهزیستی شهرستان فلاورجان انجام شد. ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌های اضطراب کرونای علی‌پور و همکاران، پرسش‌نامه استاندارد تاب‌آوری کونور و دیویدسون و پرسشنامه ویرایش دوم سیاهه افسردگی بک (BDI-II) بصورت اینترنتی و از طریق شبکه های مجازی پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفت.
یافته ها : نمره کلی اضطراب کرونا در کارکنان بهزیستی در سطح متوسط قرار داشت. یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد اضطراب کرونا بر تاب آوری و نشانگان افسردگی تاثیر دارد.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد کارکنان شاغل در بهزیستی از اضطراب متوسط رنج می‌برند، توصیه می‌گردد که برای کاهش اضطراب کرونا برنامه‌هایی جهت کاهش افسردگی و افزایش تاب آوری طراحی و از طریق کارگاه‌های آموزشی مجازی و الکترونیکی اجرا کرد.
کلیدواژه ها:
کوید19، اضطراب کرونا، تاب آوری و نشانگان افسردگی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است