بررسی رابطه ی عزت نفس با عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان پسرپایه چهارم دبستان شهرستان کرمانشاه.
کد مقاله : 1417-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سارا سوری *
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
چکیده مقاله:
اضطراب امتحان، یک نوع اشتغال ذهنی و فکری نسبت به خویشتن است که فرد را دچار تردید و خودتحقیری می‌کند. اکثر قریب به اتفاق دانش آموزان ،اضطراب امتحان را در حد خفیف و کم تجربه میکنند.کودکان برخوردار از «عزت نفس بالا»، افرادى هستند که با احساس اعتماد به نفس و بهره گیرى از استعداد و خلاقیت خود به ابراز وجود مى پردازند و به راحتى تحت تاثیر عوامل محیطى قرار نمى گیرند .
روش : تحقیق حاضر، به لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی– پیمایشی، و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات جزء تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پسر پایه چهارم دبستان منطقه یک شهرستان کرمانشاه می باشند که تعداد آنها120نفر می باشد که از این بین 105نفر با استفاده از روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور و پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران می باشد.
یافته ها : نتایج تحقیق نشان می دهد بین عزت نفس و4 مولفه آن (عزت نفس کلی؛عزت نفس اجتماعی و عزت نفس خانوادگی )والدین(و عزت نفس تحصیلی )آموزشگاهی)) باعملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد .
نتیجه گیری : اضطراب امتحان غالباً با شناخت منفی، عدم تمرکز حواس، واکنش‌های جسمانی نامطلوب و افت تحصیلی همراه است اما،دانش آموزان با عزت نفس بالا خود را به گونه اى مثبت ارزشیابى کرده و برخورد مناسبى بانظریات مثبت خود و دیگران داشته وکمتر دچار اضطراب تحصیلی می شوند.
کلیدواژه ها:
عزت نفس، عملکرد تحصیلی،اضطراب امتحان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است