ارتباط سیستم‌های مغزی رفتاری (BIS/BAS/FFS) با جنسیت و نقش‌های جنسیتی
کد مقاله : 1421-IRANPA-FULL
نویسندگان:
رقیه محمدی *1، آذر آچاک2، صفورا قاضی مراد3
1پژوهشگر پسادکتری عصب روان شناسی بالینی
2دانش آموخته کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، پردیس بین الملل ارس دانشگاه تهران.
3دانش آموخته کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: دوره نوجوانی، دوره رشد مغزی، شکل‌گیری و تثبیت ویژگی‌های جنسی و نقش جنسیتی، می‌باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط جنسیت و نقش‌های جنسیتی با سیستم‌های مغزی رفتاری انجام گرفت.
روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- همبستگی به شیوه رگرسیون می‌باشد. شرکت‌کنندگان پژوهش، شامل 170 نوجوان بودند که به روش تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامة شخصیتی گری– ویلسون (GWPQ)، و مقیاس ایرانی نقش‌های جنسیتی بم فرم کوتاه (1391)، را جواب دادند. داده‌ها با آزمون t گروههای مستقل، روش همبستگی گشتاوری پیرسون، و تحلیل رگرسیون چندگانه استاندارد، تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد در جنس مرد، سیستم فعالساز رفتاری، قوی تر از جنس زن بود. همچنین، نقش جنسیتی زنانگی با بازداری بالا، و مردانگی با بازداری پایین همراه بود.
نتیجه گیری: به نظر می‌رسد سیستم فعالسازی رفتاری بیشتر تحت تاثیر عوامل زیستی و فیزیولوژیکی، مانند جنسیت زیستی باشد. اما سیستم بازداری رفتاری می‌تواند در فرآیند رشد و تحول و در اثر تجارب و فشارهای خاص فرهنگی و اجتماعی تقویت گردد.
کلیدواژه ها:
سیستم‌های مغزی رفتاری (BIS/BAS/FFS)، جنسیت، نقش جنسیتی، فرهنگ
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است