نقش واسطه ای تعهد سازمانی در رابطه بین نقض قرارداد روان شناختی، حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ یادگیری سازمانی با قصد ترک شغل
کد مقاله : 1422-IRANPA-FULL
نویسندگان:
نسرین ارشدی *1، مریم محمودی کیا2
1استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
2گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
چکیده مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای تعهد سازمانی در رابطه بین نقض قرارداد روان شناختی، حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ یادگیری سازمانی با قصد ترک شغل بود. شرکت کنندگان در پژوهش 350 نفر از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری بودند که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های نقض قرارداد روان شناختی، حمایت سازمانی ادراک شده، فرهنگ یادگیری سازمانی، تعهد سازمانی و مقیاس قصد ترک شغل استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM) انجام گرفت. نتایج نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داده ها برخوردار است. یافته های مربوط به مسیرهای مستقیم الگوی پیشنهادی حاکی از معنی داری این مسیرها بود. همچنین، نتایج مربوط به روابط غیرمستقیم نقش واسطه ای تعهد سازمانی در رابطه بین نقض قرارداد روان شناختی، حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ یادگیری سازمانی با قصد ترک شغل را مورد تأیید قرار دادند. باتوجه ‌به نتایج پژوهش حاضر، به مدیران سازمان‌ها پیشنهاد می‌شود به منظورکاهش قصد ترک شغل کارکنان به متغیرهای مهمی همچون نقض قرارداد روان شناختی، حمایت سازمانی ادراک شده، فرهنگ یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی توجه کنند تا از این طریق میزان ترک شغل کارکنان و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از آن همچون جایگزینی، کارمندیابی و گزینش، هدایت و آموزش رسمی و غیررسمی کارکنان جدید، تضعیف روحیه، کاهش بهره وری و انگیزش کارکنان و فشار بر کارکنان باقی مانده به دلیل افزایش حجم کاری را کاهش دهند.
کلیدواژه ها:
نقض قرارداد روان شناختی، حمایت سازمانی ادراک شده، فرهنگ یادگیری سازمانی، تعهد سازمانی، قصد ترک شغل .
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است