رابطه بین اضطراب مرگ، تکانشگری و مدت زمان پیگیری اخبار کرونا در رسانه ها در زنان و مردان
کد مقاله : 1423-IRANPA-FULL
نویسندگان:
بنفشه مهاجرین ایروانی *1، زهرا مهاجرین ایروانی2، بهشته طهماسبی زاده3، زهره انوشه4
1گروه روانشناسی بالینی علوم پزشکی شهید بهشتی
2دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد؛واحد علوم تحقیقات تهران، ایران
3دانشکده روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد تهران
4تهران، ایران
چکیده مقاله:
مقدمه
با توجه به ساختار ناشناخته کرونا، نرخ بالای همگیری و مرگ و میر ناشی از آن اسطح اضطراب افزایش مییابد.غالبا افراد برای غلبه به اضطراب سعی در بدست آوردن اطلاعات میکنند، از سوی دیگر نتایج تحقیقات گذشته نشان می دهد اضطراب مرگ با افزایش رفتار های تکانشگری ارتباط دارد
روش
در این پژوهش 540 فرد ( 290 زن و 250 مرد) بین 18 تا 65 سال در جهت بررسی رابطه بین اضطراب مرگ، تکانشگری و مدت زمان استفاده از رسانه ها برای بررسی اخبار کرونا وارد بررسی شدند. آنها پرسشنامه های اضطراب مرگ(تمپلر (DAS, و تکانشگری (UPPS-P) را کامل کردند و میانگین زمان صرف شده در رسانه ها در جهت پیگیری اخبار کرونا را ثبت کردند.
یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین اضطراب مرگ و رفتارهای تکانشگری در زنان و مردان به جز زیر مقیاسهای هیجان خواهی و فوریت مثبت رابطه معنارداری مشاهده شد زنان زمان بیشتری را صرف بررسی اخبار می کنند اما مردان اضطراب مرگ و تکانشگری بیشتری را تجربه می کنند
نتیجه گیری: براساس یافته ها پیگیری اخبار پاندومی در تشدید اضطراب مرگ و رفتار های تکانشگرایانه تاثیری ندارد. برخلاف پژوهش های گذشته، مردان اضطراب مرگ بیشتری را در مقایسه با زنان تجربه می کنند و این شرایط پاندومی می تواند بروز رفتارهای تکانشگرایانه را سطح جامعه تشدید کند.
کلیدواژه ها:
اضطراب مرگ؛ تکانشگری؛ شبکه های خبری؛ COVID-9
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است