تأثیر زوج درمانی شناختی رفتاری بر بازسازی طرحواره های شناختی ناسازگار و دلزدگی زناشویی
کد مقاله : 1424-IRANPA-FULL
نویسندگان:
وحید احمدی *1، حدیث ولی زاده2
1استادیار گروه روانشناسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران
2کارشناسی‌ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.
چکیده مقاله:
زمینه‌وهدف: خانواده مهمترین هسته‌ی هر جامعه و کانون حفظ سلامت روانی افراد است. از اینرو، با در نظر گرفتن رشد روزافزون اختلافات زناشویی و آمار طلاق، به کارگیری مداخلات مؤثر برای بهبود کلی کیفیت رابطه زوجین از اهمیت ویژهای برخوردار است. لذا هدف از انجام این پژوهش، تأثیر زوج درمانی شناختی رفتاری بر بازسازی طرحواره‌های شناختی ناسازگار و دلزدگی زناشویی بود. روش‌بررسی: طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی به شیوه پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه‌گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان کرمانشاه در سال 1400 بودند، که 30 نفر از افراد واجد شرایط و داوطلب انتخاب و به شیوۀ تصادفی با لحاظ کردن ملاک-های ورود و خروج در دو گروه قرار داده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره های یانگ و پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز بود. مداخله به صورت گروهی به مدت 8 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای و دوبار درهفته اجرا شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS-26 و آزمون‌ آماری تحلیل کواریانس چندمتغیری با مقدار احتمال 05/0 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها نشان داد که زوج درمانی شناختی‌رفتاری در بازسازی طرحواره های شناختی ناسازگار و دلزدگی زناشویی موثر بود (000/0=P). نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که به منظور پیشگیری و کاهش اختلافات زناشویی استفاده از این روش درمانی می‌تواند در بازسازی طرحواره های شناختی ناسازگار و دلزدگی زناشویی مفید و مؤثر باشد.
کلیدواژه ها:
زوج درمانی شناختی رفتاری، طرحواره های شناختی ناسازگار، دلزدگی زناشویی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است