اعتباریابی پرسشنامه الگوهای رفتار پولی در چارچوب مفاهیم مالی درمانی
کد مقاله : 1425-IRANPA-FULL
نویسندگان:
محبوبه بهفر *1، طاهره محمودیان دستنائی2
1مدیریت مالی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
2گروه روانشناسی، واحد بهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بهشهر، ایران
چکیده مقاله:
زمینه: مسائل اقتصادی جنبه های مختلف سلامت روان و کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار داده و باعث بروز و شیوع اختلالات و الگوهای رفتار مالی مخرّب شده است. هدف: پژوهش حاضر با هدف پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه الگوهای رفتار پولی کلونتز (2011) جهت کاربرد در مباحث مالی درمانی صورت گرفته است. روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع اعتبارسنجی است. نمونه شامل 385 نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه ها می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. جهت برآورد حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد. پس از بررسی روایی محتوای پرسشنامه، جهت بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ در نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 25 استفاده گردید. یافته ها: نتایج حاکی از این است که بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه الگوهای رفتار پولی در شش عامل تحت عناوین اجتناب از پول، کافی نبودن همیشگی پول، پول و عدم سازگاری، پول و موقعیت اجتماعی، پرستش پول و نگهبان پول تقسیم بندی شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه کلونتز، مقیاس مناسبی برای سنجش الگوهای رفتار پولی در کمک به رفع آنها در مباحث مالی درمانی می باشد.
کلیدواژه ها:
اعتباریابی؛ الگوهای رفتار پولی؛ مفاهیم مالی درمانی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است