اثربخشی بازی های مبتنی بر حافظه فعال بر بهبود عملکرد ریاضی در دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص در ریاضی
کد مقاله : 1426-IRANPA-FULL
نویسندگان:
کبری انصاریان بارزی *1، سارا آقابابایی2، محسن ترکی3
1کارشناس آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش فولادشهر
2استادیار گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
3دانشجوی ارشد روانشناسی ورزش دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بازی های مبتنی بر حافظه فعال بر بهبود عملکرد ریاضی در دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص در ریاضی انجام شد. پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی دارای اختلال یادگیری ریاضی فولادشهر در سال تحصیلی 97-1396 بود. تعداد 30 نفر از این دانش آموزان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دوگروه آزمایش(n=15)و کنترل(n=15) قرار گرفنند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های هوش آزمایی تهران-استنفورد-بینه و آزمون ریاضی کی مت بود. داده های پژوهش با روش های آمار توصیفی و تحلیل کواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش بازی های مبتنی بر حافظه فعال بر بهبود عملکرد ریاضی در دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی تاثیر دارد (05/0P<). بازی های مبتنی بر حافظه فعال می تواند به منظور بهبود عملکرد ریاضی در دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی به کار گرفته شود.
کلیدواژه ها:
بازی های مبتنی بر حافظه فعال، عملکرد ریاضی، اختلال یادگیری خاص در ریاضی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است