اثربخشی آموزش گروهی- مجازی «برنامه مداخله‌ای حمایت از نیازها» بر التزام شغلی کارکنان
کد مقاله : 1427-IRANPA-FULL
نویسندگان:
نوری کعب عمیر *1، نسرین ارشدی2
1پژوهشگر
2استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
چکیده مقاله:
مقدمه و هدف: سازمان‌های امروزی به کارکنانی پرانرژی و مشتاق نیاز دارند، کسانی که نسبت به شغلشان التزام و علاقه‌ بالایی داشته باشند. کارکنانی که نسبت به شغلشان التزام دارند به‌طور کامل مجذوب شغل خویش می‌شوند و تکالیف شغلی خود را به گونه‌‌ای مطلوب انجام می‌دهند. از این رو، هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی- مجازی «برنامه مداخله‌ای حمایت از نیازها» بر التزام شغلی کارکنان بود. روش: طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان و سرپرستان بلافصل آنان در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون در سال 1399 بود. از این جامعه، 30 سرپرست به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و به‌صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) گمارده شدند. از بین کارکنانِ هر سرپرست، 2 تا 3 نفر به منظور بررسی تأثیر مداخله آموزشی به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش مقیاس التزام شغلی اوترخت اسکافلی و همکاران (2006) بود. مداخله شامل آموزش «برنامه مداخله‌ای حمایت از نیازها» در هشت جلسه 90 دقیقه‌ای بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک‌متغیری در نرم‌افزار SPSS-24 انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش برنامه مداخله‌ای حمایت از نیازها بر افزایش سطح التزام شغلی کارکنان تأثیر معنی‌داری دارد (05/0p<). نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود که از برنامه مداخله‌ای حمایت از نیازها جهت افزایش التزام شغلی کارکنان در سازمان‌ها استفاده شود.
کلیدواژه ها:
التزام شغلی، برنامه مداخله‌ای حمایت از نیازها، آموزش گروهی- مجازی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است