مروری بر رشد پس از تروما
کد مقاله : 1428-IRANPA-FULL
نویسندگان:
نازنین قربانپور دهسرخ *1، فاطمه حاجی اربابی2، نوشین صبوراسماعیلی3
1روان شناسی/ موسسه آموزش عالی کاویان
2استادیار و مدیر گروه روان شناسی و عضو هیت علمی موسسه آموزش عالی کاویان
3استادیار و عضو هیات علمی گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی کاویان
چکیده مقاله:
مروری بر رشد فردی پس از تروما
در سالهای اخیر مطالعات گسترده ای در خصوص تروما انجام گرفته است؛ و از جمله مواردی که در تروما بسیار مورد توجه قرار گرفته رشد فردی(شخصی) پس از تروما است. براساس این پژوهش ها، سبب شناسی های متعددی برای بروز این اختلال ارائه گردیده است. در تحقیقات مشاهده شده است، شرایط آسیب زا و نحوه پاسخ دهی به محرک آسیب زا، از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
در زندگی روزمره، هرکسی احتمال دارد با حوادث طاقت فرسا، ترسناک و غیر منتظره و غیر قابل کنترل روبرو گردد؛ که ممکن است باعث ترس، درد، درماندگی و وحشت شده و به شدت از پای درآورنده و استرس زا باشد.
عده ای از مردم بعد از مدتی بدون هیچ کمکی با آن کنار می آیند. عده ای پاسخشان به عامل محرک بسیار ناامید کننده و درمانده است و عده ای دیگر تجربه از حادثه و رنج حاصل از آن عاملی می شود برای خودشکوفایی.
در تحقیقاتی که از سوی محققین به عمل آمده مشخص شده که پس از تجربه تروما در گروهی از افراد تغییراتی مثبتی حاصل می شود که این تغییرات باعث بهبود در عملکرد و جستجوی معنای زندگی افراد می گردد.
این مقاله در راستای مروری بر رشد فردی(شخصی) پس از تروما، به توصیف مفهوم تروما، ابعاد آن، مطالعات انجام شده در این مورد، رشد پس از تروما و سبب شناسی رشد پس از تروما، می پردازد.
کلیدواژه ها:
رشد، تروما، رشد پس از تروما
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است