نقش سیستم‌های مغزی- رفتاری و تنظیم هیجان بین فردی در پیش‌بینی پریشانی روان‌شناختی
کد مقاله : 1429-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مصطفی زارعان *1، سمانه میرزامحمدی2، زهرا مرادی3، محمد نصیری4
1عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه تبریز
2کارشناس ارشوانشناسی از دانشگاه تبریز
3کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه تبریز
4دکتری تخصصی روانشناسی سلامت دانشگاه خوارزمی
چکیده مقاله:
مقدمه: امروزه در حوزه آسیب شناسی روانی دیدگاه کل نگر در سبب شناسی اختلالات هیجانی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است و عوامل زیستی در کنار عوامل روان‌شناختی از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار برای طیف گسترده ای از اختلالات روانی به ویژه افسردگی، اضطراب و تنیدگی در نظر گرفته می‌شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سیستم‌های مغزی- رفتاری و تنظیم هیجان بین فردی در پیش‌بینی پریشانی روان‌شناختی صورت پذیرفت.
روش: پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت توصیفی، از لحاظ هدف بنیادی و از حیث روش جزو مطالعات همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه افراد بزرگسال ساکن شهر تبریز در سال 1400 بودند که از میان آنها نمونه ای به حجم 279 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های سیستم‌های مغزی- رفتاری (کارور و وایت، 1994)، پرسشنامه تنظیم هیجان بین فردی (هافمن و همکاران، 2016) و مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی (لویباند و لیوباند، 1995) را پس از دریافت دستورالعمل به صورت اینترنتی تکمیل کردند. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد سیستم بازداری رفتاری و عامل تسکین دهنده تنظیم هیجان بین فردی به طور منفی و عامل اتخاذ دیدگاه و الگوسازی اجتماعی به طور مثبت می‌توانند پریشانی روان‌شناختی را پیش‌بینی نمایند.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر و با در نظر گرفتن پیشینه نظری می‌توان گفت ابتلا به مشکلات روان‌شناختی تک علتی نبوده و عوامل مختلف زیستی و روان‌شناختی در آن نقش دارند.
کلیدواژه ها:
سیستم‌های مغزی-رفتاری، تنظیم هیجان بین فردی،، افسردگی، اضطراب، تنیدگی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است