مدل ساختاری گرایش به سوء مصرف مواد در پرسنل اقماری شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب ایران: ارزیابی اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل فردی، شغلی و اجتماعی
کد مقاله : 1433-IRANPA-FULL
نویسندگان:
کیوان کاکابرایی *1، راعد پرواز2، کریم افشاری نیا2
1گروه روانشناسی بالینی، دپارتمان ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد، کرمانشاه، ایران.
2گروه روانشناسی، دپارتمان ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد، کرمانشاه، ایران.
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری گرایش سوء مصرف مواد با ارزیابی اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل فردی، شغلی و اجتماعی در پرسنل اقماری شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب ایران انجام شد. روش پژوهش حاضر همبستگی و جامعه آماری، کلیه پرسنل اقماری شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب کشور در سال 1397 می باشند که از طریق فرمول کوکران اعضای نمونه 384 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب و از نظر عوامل فردی، شغلی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که الگوهای فردی (ارزیابی شناختی و سبک های مقابله) بر مصرف مواد اثر مستقیم دارد. الگوهای اجتماعی(جهت گیری مثبت و منفی، سبک حل مسئله) بر مصرف مواد اثر مستقیم دارد. الگوهای شغلی (فرهنگ سازمانی، تنیدگی شغلی و رضایت شغلی) بر مصرف مواد اثر مستقیم دارد. بین الگوی فردی(ارزیابی شناختی و سبک های مقابله) با مصرف مواد، با میانجیگری حل مسئله اجتماعی رابطه وجود دارد. بین الگوی شغلی(فرهنگ سازمانی، تنیدگی شغلی و رضایت شغلی) با مصرف مواد، با میانجیگری حل مسئله اجتماعی رابطه وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر در ارائه راهکارهای کاهش گرایش به اعتیاد و سوء مصرف مواد در بین پرسنل اقماری از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است.
کلیدواژه ها:
ارزیابی شناختی، حل مسئله اجتماعی، فرهنگ سازمانی، تنیدگی شغلی، اعتیاد.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است