پیش بینی نشانگان وسواس و لجبازی- نافرمانی کودکان بر اساس اضطراب کرونا در مادران
کد مقاله : 1442-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مطهره فسنقری *1، نرگس انسان2، مینا موسوی مؤید3
1دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی تهران
2دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
3کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه رفاه، تهران، ایران
چکیده مقاله:
مقدمه: اضطراب ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا و قرنطینه‌سازی، سلامت روان خانواده‌ها و کودکان را مورد تهدید قرار داده‌است. با توجه به نقش کلیدی مادر در رشد و سلامت روان کودک و با عنایت به این‌ مهم که اضطراب و مشکلات روانی مادر با مسائل جسمی، شناختی و روانی کودکان مرتبط است، هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش پیش‌بین اضطراب کرونا در مادران بر علائم لجبازی نافرمانی و نشانگان وسواس در کودکان می‌باشد.
روش: طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. بدین منظور تعداد 190 نفر از مادران کودکان 2 تا 7 ساله ساکن شهر تهران، به روش نمونه‌گیری در دسترس به شیوه آنلاین انتخاب شده و مقیاس اضطراب کرونا ویروس (CDAS) ، اضطراب کودکان پیش دبستانی (SCAS) و زیرمقیاس لجبازی نافرمانی پرسشنامه (CSI-4 ) را تکمیل نمودند. در نهایت داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اضطراب کرونا در مادران توانست نشانگان وسواس در کودکان را به‌صورت مثبت و معناداری با ضرایب بتای ۵۸/۰ پیش‌بینی کند (p< 0.01). اما میان اضطراب کرونا در مادران و لجبازی- نافرمانی کودکان ارتباط معناداری وجود نداشت.
نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر مبنی بر ارتباط مثبت میان اضطراب کرونا مادران با نشانگان وسواس در کودکان، می توان با ارائه مداخلات و آموزش‌های روانشناختی مناسب از جمله مهارت های تنظیم هیجان، اضطراب ناشی از کرونا در مادران را مدیریت نمود و از این طریق، عوامل زمینه‌ساز بروز نشانگان وسواس در کودکان را کاهش داد.
کلیدواژه ها:
اضطراب کرونا، نشانگان وسواس، لجبازی-نافرمانی، مادر، کودک
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است