هم‌سنجی ارزش‌های فردی در مردان دگرباش دارای نقش‌های جنسی متفاوت با مردان دگرجنسگرای بهنجار
کد مقاله : 1450-IRANPA-FULL
نویسندگان:
سید محسن پورمحسنی شکیب *1، سجاد رضایی2، اشکان ناصح2
1دانشکده پردیس، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
2گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده مقاله:
در درون هویت دگرباشانِ مرد (همجنسگرایان)، نقش جنسی یا خود-توصیفی ثانویه‌ای قرار دارد که می‌تواند بر بسیاری از ابعاد زندگی آن‌ها تأثیر بگذارد. مطالعات ‌نشان داده‌اند که بسیاری از مردان همجنسگرا این خود-توصیفی ثانویه‌ را بر اساس نقشی که در حین رابطه مقعدی دارند، بیان می‌کنند که آن شامل تاپ (واردکننده)، باتِم (پذیرنده) و وِرساتایل (دوسوگرا) می‌شود؛ اما با توجه به فضای اجتماعی غیر پذیرا و محدودیت‌های شرعی و قانونی در ایران پیرامون مسائل مرتبط به دگرباشان، تحقیقات بسیار معدودی جهت شناخت هرچه بیشتر ویژگی‌های روانی و شخصیت اعضای این اقلیت جنسی در داخل کشور صورت گرفته است. بر همین اساس پژوهش حاضر به مقایسه‌ی ارزش‌های فردی مردان دگرباش (همجنسگرا) دارای نقش‌های متفاوت جنسی با یکدیگر و همچنین با مردان دگرجنسگرا می‌پردازد. طی یک مطالعه پس‌رویدادی (مقایسات گروهی) 197 مرد همجنسگرا (30 تاپ، 36 باتم، 131 ورساتایل) و 49 مرد دگرجنسگرا توسط نمونه‌گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامه ارزش‌های فردی شوارتز را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که ارزش‌های فردی بین باتم‌ها و دگرجنسگرایان در مقیاس‌های خیرخواهی و همنوایی تفاوت معناداری داشت، در حالیکه گروه باتم در هر دو مؤلفه میانگین بالاتری را کسب کرد که این امر بیانگر تلاش اعضای این گروه برای هماهنگی با معیارها و انتظارات جامعه جهت به دست آوردن تائید اجتماعی است. این نتایج موردبحث قرارگرفته اند.
کلیدواژه ها:
ارزش‌های فردی، شخصیت، نقش‌جنسی، دگرباش
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است