اثر بخشی تمرینات هوازی بر ارتقای کیفیت زندگی افراد با اختلال طیف اوتیسم و خانواده ی آنها
کد مقاله : 1452-IRANPA-FULL
نویسندگان:
محسن قادری *
دانش آموخته دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تمرینات ورزشی هوازی بر ارتقای کیفیت زندگی با اختلالات طیف اوتیسم و خانواده ی آنها می باشد . جامعه آماری پژوهش کلیه هنروران دارای اختلال اوتیسم به همراه خانواده ی ثبت نامی آنها در فرهنگسرای منطقه 21 میباشد که به روش نمونه گیری در دسترس مرکز به تعداد 20 خانوار که به روش تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند ، ملاک ارزیابی سن یا جنسیت نمی باشد. فقط حضور در کلاس و انجام تمرینات ورزشی هوازی ملایم بر اساس برنامه اهمیت داشت ، تمرینات بسیار ساده – کششی و آمادگی با هدف تاثیر آن بر کیفیت زندگی میباشد که بصورت مجازی و یا حضوری انجام پذیرفت ؛ گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. تمرینات ورزشی هوازی به عنوان متغیر مستقل و کیفیت زندگی به عنوان متغیرهای وابسته محسوب می شوند.
به منظور جمع آوری داده از پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی Quality of Life α =071 و برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss از آزمون کالموگروف- اسمیرنوف و آزمون Mann–Whitney U test استفاده شد (0/05 = α). استفاده شد.پ یافته ها نشان داد ؛ کیفیت زندگی افراد با اختلال طیف اوتیسم که ورزش منظم داشتند با افرادی که فعالیت ورزش مناسبی نداشتند تفاوت معنا داری دارد.
کلیدواژه ها:
ورزشهای هوازی ، کیفیت زندگی، هنردرمانی،هنروران با اختلال اوتیسم ، خانواده دارای فرزند اوتیسم ، مداخله ورزشی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است