پیش بینی اضطراب کـرونا بر اساس کیفیت زندگی؛ نقش میانجی باورهای فراشناختی
کد مقاله : 1453-IRANPA-FULL
نویسندگان:
فرنوش بخشیان کاشانی *
دانش اموخته پیام نور تهران جنوب
چکیده مقاله:
این مطالعه، باورهای فراشناختی را از عوامل احتمالی موثر بر چگونگی رفتار انسانها، بعنوان متغیر میانجی در ارتباط بین کیفیت زندگی و اضطراب کرونا، مطالعه نموده است پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- همبستگی به شیوه رگرسیون می باشد که با هدف بررسی ارتباط اضطراب کرونا با کیفیت زندگی و باورهای فراشناختی انجام گرفت. بدین منظور، 150 تن از کاربران 20 تا 50 ساله فضای مجازی در پاییز و زمستان 1399، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامه اضطراب بیماری کرونا (CDAS)، پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی (SF-36)، و پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (MCQ-30) را پاسخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه استاندارد نشان داد که کیفیت زندگی و همه باورهای فراشناختی بغیر از باور نیاز به کنترل افکار، سهم و توان معناداری در پیش بینی اضطراب کرونا داشتند. اما، انجام تحلیل رگرسیون تعدیلی، فقط نقش تعدیل کنندگی اعتماد شناختی را در میانجیگری ارتباط بین کیفیت زندگی و اضطراب کرونا تایید کرد (β= -0/35, t= -4/6, P< 0/001). نتایج این پژوهش، تلویحات درمانی و کاربردی مفیدی برای پیشگیری، و درمان اضطراب بیماری کرونا، بهمراه دارد.
کلیدواژه ها:
اضطراب کرونا، کیفیت زندگی، باورهای فراشناختی، اعتماد شناختی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است