طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، سبک‌های مقابله با استرس، جو عاطفی خانواده و ذهن آگاهی: پیش‌بین‌های اعتیاد به اینستاگرام در دختران دانش‌آموز دوره دوم متوسطه
کد مقاله : 1454-IRANPA-FULL
نویسندگان:
پردیس فرزان1، پیام ورعی *2
1روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب
2روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز
چکیده مقاله:
باتوجه به گسترش روزافزون استفاده اعتیادگونه از اینستاگرام مخصوصاًدرمیان دختران دانش‌آموز، توجه به عوامل مؤثر بر این‌گونه از اعتیاد نیازمند توجه بیشتر محققان می‌باشد. طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، سبک‌های مقابله با استرس، جو عاطفی خانواده و ذهن آگاهی ازجمله ایـن عوامـل مؤثر می‌باشند؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه اعتیاد به اینستاگرام با طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، سبک‌های مقابله با استرس، جو عاطفی خانواده و ذهن آگاهی در دختران دانش‌آموز دوره دوم متوسطه انجام پذیرفت.جامعه آماری این مطالعه شامل تمام دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه در بهار سال 1400 در شهر تهران بود. روش نمونه‌گیری در دسترس وبادرنظرگرفتن احتمال ریزش نمونه ۲۴۰نفر به‌صورت آنلاین از طریق شبکه‌های مجازی واتس آپ، تلگرام و اینستاگرام انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، سبک‌های مقابله با استرس، جو عاطفی خانواده، ذهن آگاهی و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بودند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که اعتیاد به اینستاگرام در دختران دانش‌آموز دوره دوم متوسطه با طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، سبک‌های مقابله با استرس و جو عاطفی خانواده رابطه مثبت و معنی‌داری و با ذهن آگاهی رابطه منفی و معنی‌داری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نیز نشان داد که به ترتیب اهمیت طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، جو عاطفی خانواده، سبک‌های مقابله با استرس و ذهن آگاهی قادر به پیش‌بینی 69/0 درصد از تغییرات اعتیاد به اینستاگرام در دختران دانش‌آموز بود؛ بنابراین توجه به این مفاهیم به‌عنوان یک روش مؤثر جهت کاهش و درمان اعتیاد به اینستاگرام در دختران به مشاوران مدارس و درمانگران پیشنهاد می‌شود
کلیدواژه ها:
جو عاطفی خانواده، اعتیاد به اینستاگرام، دختران دانش‌آموز، ذهن آگاهی، سبک‌های مقابله با استرس، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است