رابطه تنظیم شناختی هیجان با بهزیستی ذهنی والدین کودکان طیف اتیسم
کد مقاله : 1455-IRANPA-FULL
نویسندگان:
پریا کاظمی *1، کیوان کاکابرایی2
1روانشناسی بالینی، پرستاری و پیرا پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
2گروه روانشناسی بالینی، دپارتمان ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد، کرمانشاه، ایران.
چکیده مقاله:
اختلال طیف اتیسم یک بیماری عصبی رشدی است که با مشکلات مداوم در ارتباط و تعاملات اجتماعی همراه است و بر سلامت و رفاه خانواده تأثیر می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان با بهزیستی ذهنی والدین کودکان طیف اتیسم بود. جامعه‌ی آماری شامل والدین کودکان دارای اختلال‌های طیف اتیسم در دامنه سنی 25 تا 45 سال استان کرمانشاه بود که از بین آن‌ها 120 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی_شیوه اجرا همبستگی است. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های بهزیستی ذهنی دینر و همکاران (1985)، برنامه عاطفه مثبت و منفی و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان بود که برای سنجش استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی نشان داد که بین دو متغیر تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی ذهنی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. با توجه به نتایج پیشنهاد می‌شود متخصصان این حوزه در اقدام برای مداخله‌های درمانی، توجه خود را علاوه بر راهکارهای متمرکز بر کودک دارای اختلال طیف اتیسم، بر شرایط سلامت روانی والدین و سایر عوامل مربوط به بافت زندگی کودک معطوف کنند.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: بهزیستی ذهنی، کودکان اتیسم، تنظیم شناختی هیجان.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است