رابطه ی حل مسئله اجتماعی با بهزیستی ذهنی والدین کودکان طیف اوتیسم
کد مقاله : 1458-IRANPA-FULL
نویسندگان:
روژین عسکری *1، کیوان کاکابرایی2
1روانشناسی بالینی دانشکده پرستاری وپیراپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ایران
2گروه روانشناسی بالینی، دپارتمان ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد، کرمانشاه، ایران.
چکیده مقاله:
اختلال طیف اوتیسم یک اختلال عصبی وناتوانی تکاملی است که بر حل مسئله اجتماعی وبهزیستی ذهنی والدین کودکان اوتیسم موثر می باشد.هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی حل مسئله اجتماعی با بهزیستی ذهنی والدین کودکان طیف اوتیسم است. روش این پژوهش با توجه به هدف کاربردی، شیوه اجرای آن همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه ی والدین کودکان طیف اوتیسم دراستان کرمانشاه بود،که به روش نمونه گیری تصادفی ساده 120 نفرازوالدین کودکان طیف اوتیسم به عنوان نمونه انتخاب شدند.از پرسشنامه بهزیستی ذهنی درمقیاس رضایت از زندگی دینروهمکاران(1985)و برنامه عاطفه مثبت و منفی(واتسون،1988)و پرسشنامه نسخه کوتاه فهرست تجدیدنظرشده سبک های حل مسئله دزوریلا استفاده شد.جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی(میانگین،درصد،فراوانی،انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون،تحلیل رگرسیون خطی،تحلیل کوواریانس) استفاده شد ونتایج نشان داد بین حل مسأله اجتماعی با مقیاس بهزیستی ذهنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج پیشنهاد می گردد که متخصصان این حوزه به منظور افزایش بهزیستی ذهنی والدین کودکان طیف اوتیسم نسبت به آموزش حل مسئله کارآمد برای آنان اقدام نمایند و علاوه بر توجه به کودکان طیف اوتیسم، بر سلامت روان والدین آنها نیز تمرکز نمایند و خدمات روانشناختی به هنگام و رایگان را برای این والدین فراهم آورند.
کلیدواژه ها:
بهزیستی ذهنی،کودکان اوتیسم،حل مسئله
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است