بررسی رابطه اضطراب کرونا و اعتیادپذیری در دانشجویان مجتمع آموزش عالی لارستان
کد مقاله : 1459-IRANPA-FULL
نویسندگان:
ویدا کوه پیما *
مجتمع آموزش عالی لارستان
چکیده مقاله:
طبق پژوهش های صورت گرفته، اضطراب یکی از عوامل تاثیر گذار در گرایش افراد به اعتیاد می باشد و شرایط همه گیری بیماری کرونا و اجرای قرنطینه و اضطراب ابتلا به این بیماری، می تواند باعث تاثیر بر میزان اعتیاد پذیری افراد جامعه ،علی الخصوص دانشجویان ،گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب کرونا و اعتیاد پذیری دانشجویان دوره کارشناسی مجتمع آموزش عالی لارستان در زمان شیوع بیماری کرونا می باشد. طرح پژوهش از نوع پیمایشی است وجامعه آماری شامل 478 نفر دانشجو می باشد که تعداد 213 نفر (134پسر و 79 دختر) با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های پژوهش را تکمیل نمودند. ابزار پژوهش شامل : پرسشنامه ی 18 ماده ای اضطراب بیماری کرونا و پرسشنامه ی 41 ماده ای آمادگی به اعتیاد زرگر می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری T مستقل و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد . نتایج پژوهش نشان داد که اضطراب بیماری کرونا با اعتیاد پذیری رابطه مثبت معناداری داشت. همچنین جنسیت با اعتیاد پذیری رابطه مثبت معناداری داشت. بنابر نتایج پژوهش ، می توان بیان کرد در حوزه پیشگیری از گرایش به مواد ، آموزش دانشجویان در زمینه بهبود اضطراب حاصل از بیماری کرونا می تواند کمک کننده باشد.
کلیدواژه ها:
اضطراب ؛کرونا ؛ اعتیادپذیری؛ مواد
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است