تدوین پروتکلِ درمان روایتی تروما: بر اساس رویکرد نقشه‌نگاری مداخله
کد مقاله : 1464-IRANPA-FULL
نویسندگان:
ایمان یوسف‌زاده *1، سیمین حسینیان2، الهام زمان‌شعار3
1دانشگاه اصفهان
2مدیر گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا
3دانشگاه الزهرا
چکیده مقاله:
اغلب افراد می‌توانند به‌مرور زمان پاسخ‌های انطباقی به تروما را ایجاد کنند اما از هر سه نفر یک‌ نفر به درمان تروما نیاز دارد. بر اساس مرور ادبیات پژوهشی هسته اصلی در درمان‌های تروما، کار برروی بازگویی روایت‌ تروما و مواجه‌شدن با هیجانات مرتبط با تروما است، بنابراین در این مطالعه یک پروتکل درمانی تدوین شد تا این دوعنصر مهم را درمسیر بهبود فرد دچار تروما بکارگیرد. پژوهش حاصل با استفاده از رویکرد نقشه‌نگاری مداخله به عنوان چارچوب تدوین یک مداخله درمانی در شش گام انجام شد. نیازسنجی نیازها توسط بررسی ادبیات مرتبط انجام شد و در مرحله دوم، تعیین اهداف عملکردی، منجر به تعیین اهداف تغییر شد. در مرحله سوم استراتژی‌های طرح با توجه به رویکردهای شواهدبنیان انتخاب شدند و در مرحله چهارم محتواها و مولفه‌ها مشخص شدند. در دو مرحله آخر درمورد اجرا و ارزیابی برنامه‌ریزی شد. نتیجه کاربرد روش نقشه‌نگاری مداخله نشان داد که رویکردی متشکل از درمان‌های روایتی، مواجهه‌ای و آموزش تنظیم هیجانی موردنیاز است. بنابراین ترکیب سه رویکرد درمان مواجهه‌ای روایتی (NET)، مربی‌گری روایتی و آموزش تنظیم هیجانی با استفاده از مدل گراس پایه‌های اصلی تدوین یک درمان روایتی برای تروما قرار گرفتند که آن را درمان روایتی تروما (NTT) نامیدیم. این درمان در سه مرحله: طرح روایتها، کار برروی روایتها و جایگزینی روایتهای سالم در فرد دچار تروما، و با هدف پذیرش، تنظیم هیجان‌ها و بازسازی‌ هویت انجام می‌شود. سه استراتژی برای رسیدن به این اهداف عبارتند از افزایش تامل‌ورزی، عاملیت و توانایی ذهنی‌سازی. تدوین این درمان می‌تواند گامی موثر برای درمان تروما باشد.
کلیدواژه ها:
درمان تروما، هویت روایتی، مواجهه‌درمانی، تنظیم هیجانی، نقشه‌نگاری مداخله
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است