بررسی اثر ابتلا به کووید-19 در خود یا اعضای خانواده درجه یک: نقش آن به عنوان یک تروما
کد مقاله : 1465-IRANPA-FULL
نویسندگان:
زینب گل چهره رحیمی1، فاطمه قاسم بروجردی *2، سعید دباغ قزوینی3
1دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
2مرکز تحقیقات بیماری های مزمن تنفسی، مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی سل و بیماری های ریوی دکتر مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
چکیده مقاله:
ابتلا به بیماری همه گیر کووید-19 به دلیل ایجاد شرایط غیر عادی و ایزوله شدن بیمار، فرآیند ابتلا تا بهبود را با فشار روانی و عاطفی و استرس بسیار همراه می سازد و ممکن است به بروز نشانگان تروما و فشارهای عاطفی و روانی منجر شود. مطالعه ی زمینه یابی حاضر با هدف بررسی نرخ بروز نشانگان تروما در بین افرادی که خود یا اعضای خانواده شان به نوع شدید بیماری کووید-19 مبتلا شده بودند، انجام شد. بدین منظور 120 نفر از کسانی که طی شش ماه اخیر، خود و یا یکی از نزدیکان درجه یک آنان به نوع شدید این بیماری مبتلا و در بیمارستان بستری شده بودند، توسط چک لیست اختلال استرس پس از سانحه مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های به دست آمده توسط آماره های توصیفی شامل شاخص های پراکندگی و گرایش مرکزی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحلیل نشان داد که ابتلای فرد و یا یکی از نزدیکان درجه یک به نوع شدید بیماری کووید-19، می تواند منجر به ایجاد نشانگان تروما در افراد شود. از این رو کمک های درمانی جهت کاهش این نشانه ها و بهبود سلامت روان در این افراد توصیه می شود.
کلیدواژه ها:
نشانگان تروما، اختلال استرس حاد پس از سانحه، پاندمی کووید-19، سلامت روان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است