مقایسه سبک های هویت بین نسل دهه چهل تا هفتاد
کد مقاله : 1471-IRANPA-FULL
نویسندگان:
مصطفی ملتفت *
دانشگاه آزاد شیراز
چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر مقایسه سبک های هویت در نسل های دهه چهل تا هفتاد در شهر شیراز بود. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر ماهیت پیمایشی و روش علی_مقایسه ای بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان و مردان ساکن شهر شیراز بودند. تعداد 525 نفر که ( 389 زن و 136 مرد) به وسیله روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. این افراد متولدین دهه های چهل(40نفر) ، پنجاه(89نفر) ، شصت(136نفر) و هفتاد(260 نفر) بودند که پرسشنامه سبک هویت برزونسکی (ISI_6G) را پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آمارتوصیفی و در سطح آمار استنباطی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج نشان داد که در زیر مقیاس سبک هویت هنجاری فقط بین نسل های دهه چهل و هفتاد تفاوت معنی دار وجود دارد. اما در زیر مقیاس سبک هویت اطلاعاتی در هیچ نسلی تفاوت معنی داری وجود ندارد. و در نهایت در سبک هویت اجتنابی/سردرگم بین نسل های دهه چهل،پنجاه و شصت هیچ تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما هر سه این نسل ها با دهه هفتاد تفاوت معنی داری دارند.
کلیدواژه ها:
سبک های هویت، تفاوت بین نسلی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است