نقش اطلاعات هیجانی بر سازمان بندی طرحواره های دو گروه نوجوان دختر و پسر ۱۲ تا ۱۷ سال
کد مقاله : 1472-IRANPA-FULL
نویسندگان:
دنیا یرمیان تهران فر *1، سهیل جعفرصالحی2، حسن عشایری3
1درمانگر بالینی دانشگاه شریف
2استاد آموزشی دانشگاه ایوانکی
3عصب روان شناس
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اطلاعات هیجانی بر سازمان بندی طرحواره های دو گروه نوجوانان دختر و پسر در شهر تهران طراحی شده است. این پژوهش از دو گروه 80 نفره نوجوانان دختر و پسر 12 تا 17 سال دو منطقه آموزشی 3 و 20 استان تهران انجام شد.روش پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و از نظر گردآوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است از دو پرسشنامه طرحواره فرم کوتاه یانگ و اطلاعات هیجانی-عاطفی پاناس برای ارزیابی استفاده شد. از تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون جهت تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج ماتریس ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین عاطفه مثبت با طرحواره های محرومیت هیجانی، شکست، وابستگی، خود رشد نایافته و خویشتن داری (01/0 >p) رابطه منفی و معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج ماتریس ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین عاطفه منفی با طرحواره های محرومیت هیجانی، بیگانگی، شرم، آسیب پذیری در برابر بیماری، بزرگ منشی و خویشتن داری (01/0 >p) رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. براساس نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که طرحواره ها به عنوان عناصر شناختی، دارای مولفه های شناختی، عاطفی و رفتاری هستند و در شکل گیری شخصیت فرد و نحوه تفسیر او از رویدادها نقش مهمی دارند و چون در مسیر زندگی تداوم دارند، می توانند بر چگونگی رابطه با خود و دیگران تاثیر گذارند به طوری که این شناخت و تفکر وچگونگی ارزیابی شناختی از پیامد رویداد، تعیین کننده نوع و شدت عواطف خواهد بود.
کلیدواژه ها:
طرحواره،اطلاعات هیجانی،نوجوان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است